KUNERT, Š. Zplyňovací technologie v ČR a v zahraničí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Lisý, Martin

Předložená práce se zabývá problematikou zplyňování a zplyňovacích technologií v ČR a v zahraničí. Jedná se o rešeršní práci, která měla tři hlavní cíle. První část rešerše zabývající se zplyňovacím procesem, možnými technologiemi a produkty zplyňování je zpracována velmi dobře, přehledně a na dobré technické a odborné úrovni. Vytknout lze snad je dosti dlouhé pasáže citované z jednoho zdroje. Při tvorbě rešerše lze doporučit ověřování informací z více nezávislých zdrojů. Dále následuje část popisující provozované technologie v ČR a v zahraničí. Zejména část věnující se zahraničním technologiím je bohužel spíše stručná a nepostihuje veškeré dostupné technologie. Tato část by mohla být zpracována více přehledově a komplexněji. Při zpracování závěrečné práce postupoval student aktivně, a více méně samostatně. Ze strany vedoucího práce byly nutné pouze korekce v přiměřeném rozsahu. Student prokázal schopnost samostatného řešení zadaného úkolu. Práce neobsahuje zásadní nedostatky a chyby, po formální, jazykové a pravopisné stránce je práce na průměrné úrovni. Po získání dalších znalostí a praktických zkušeností může být student kvalitním odborníkem pro energetickou praxi. Práce splnila body zadání, předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou dobře/C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Baláš, Marek

Cílem předložené práce je rešerše zplyňovacích technologií a jednotek využívajících zplyňovací technologie provozovaných v ČR i ve světě. Tento cíl byl naplněn, ale nedotažen. Práce obsahuje kapitoly o historii i principech zplyňování tuhých paliv, zejména biomasy, dále pojednává o konkrétních aplikacích, které byly či v současnosti jsou instalovány na území ČR. Závěrečné kapitoly popisují výběr aktuálně ve světě provozovaných jednotek. V práci však chybí podrobnější shrnutí a zhodnocení přínosu zplyňovací technologií, porovnání s ostatními technologiemi či shrnutí výhod a nevýhod technologií. Po formální stránce práce také vykazuje určité nedostatky – v práci chybí seznam použitých zkratek a symbolů (není jich sice mnoho, ale jde o povinnou část závěrečné práce), jsou zde četné chyby při zapisování jednotek, zejména chybějící mezery před jednotkami, KWe, m^3 atp. Dále je slabší práce s literaturou – jsou zde celé kapitoly čerpané pouze z jednoho zdroje, odstavce souhrnně odkázané na několik rozdílných zdrojů literatury (není jasné z jakého zdroje je která část odstavce převzata). Graficky a stylisticky odpovídá nárokům na závěrečné práce. Přes výše uvedené připomínky práce splnila požadavky kladené na závěrečné kvalifikační práce a doporučuji ji k obhajobě. Práci hodnotím známkou C – dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 124535