RAJKOVIČ, J. Energetické využití komunálního odpadu v ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Lachman, Jakub

Předložená bakalářská práce se zabývá energetickým využitím komunálního odpadu v ČR. V úvodu je shrnut současný stav nakládání s odpady a stručně popsána teorie spalovacího procesu. Stěžejní část práce tvoří přehled současně provozovaných zařízení a nově plánovaných projektů. V závěru práce je zhodnocena možnost plnění Plánu odpadového hospodářství ČR. Student o téma projevil značný zájem, pracoval aktivně a samostatně a využíval konzultací. Připomínky z těchto konzultací byl schopen zapracovat do dalšího postupu. Práce je zpracována na vysoké úrovni, má potřebné formální náležitosti a odpovídající grafickou úroveň. Zadání bylo splněno v celém rozsahu a výslednou práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Toman, Filip

Předložená bakalářská práce se zabývá energetickým využitím komunálního odpadu v ČR. Autor se v první části práce zabývá problematikou nakládání s odpady a jeho spalováním. Hlavní část práce je pak věnována energetickému využití odpadu v ČR s ohledem na současný stav a plánované projekty do budoucna. Z mého pohledu se jedna o velmi kvalitní práci, na které je vidět, že autor má o danou problematiku velký zájem. Oceňuji i velké množství zdrojů, ze kterých autor čerpal. Vytknul bych pouze pár maličkostí a to třeba používání jedné věty jako odstavec a občas pokulhávající grafické zpracování, které v určitých místech dělá práci lehce nepřehlednou. Ze stylistického hlediska bych vytknul samohlásky na koncích řádků a rozdělení čísla a jednotky na koncích řádků Přes uvedené nedostatky se jedná o velmi povedenou bakalářskou práci, která formálně splňuje požadavky a splňuje všechny zadané cíle. Práci proto doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm Výborně (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 124642