SEDLÁČEK, T. Zplyňování odpadu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Lachman, Jakub

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou zplyňování komunálního odpadu jako alternativou ke spalování. V úvodu je stručně shrnut současný stav nakládání s odpady v ČR a uvedeny vlastnosti komunálního odpadu a možnosti jeho energetického využití. Hlavní část práce je tvořena popisem zplyňovacího procesu, rešerší technologií zplyňovacích reaktorů a zařízení k čištění produktů zplyňování. V závěru práce jsou uvedeny příklady provozovaných zařízení u nás a ve světě. Zplyňování odpadu je obsáhlá a poměrně složitá problematika. Student zpočátku čerpal pouze z anglicky psané literatury, což se negativně projevilo na úrovni prvních verzí práce. Během psaní práce student postupoval systematicky, využíval konzultací a byl schopen zapracovat připomínky vedoucího, postupně se v problematice zorientovat a práci tak vypracovat do zdařilé finální podoby. Práce má všechny formální náležitosti a dobrou grafickou úpravu. Zadání bylo splněno v celém rozsahu a výslednou práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením velmi dobře / B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Elbl, Patrik

Cílem předložené bakalářské práce od Tomáše Sedláčka je zplyňování odpadu. Práce obsahuje 46 stran a je přehledně rozdělena do 5 kapitol. V úvodní části autor popisuje odpad jako palivo, jeho vlastnosti a možné energetické využití. Druhá kapitola se věnuje samotnému procesu zplyňování se zaměřením na fáze zplyňování a metody čištění generovaného plynu. Závěrečné kapitoly pojednávají o různých technologiích zplyňování a to jak v zahraničí, tak v České republice. Na práci kladně hodnotím logické uspořádání a navázanost jednotlivých kapitol s dostatkem použitých zdrojů, jak českých, tak i zahraničních. K věcným a formálním nedostatkům bych vytkl některé nevhodně zvolené slovní obraty, nepřesnou definici výhřevnosti a horší kvalitu použitých obrázků. Dále nekonzistentní data na obrázcích 1.1, 1.2 a 1.3, vhodné by bylo použít data např. z roku 2018 u všech zmíněných obrázků. Rád bych autora také upozornil na označení „souproudový reaktor“ a „protiproudový reaktor“, správně je označení souproudý a protiproudý reaktor. Přes výše zmíněné výhrady práce splnila cíle a náležitosti bakalářské práce. Práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením velmi dobře / B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 124832