GRYGAR, J. Snížení produkce jemných částic u malých spalovacích jednotek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Poláčik, Ján

Študent Jan Grygar vypracoval bakalársku prácu, pojednávajúcu o znižovaní produkcie jemných častíc vznikajúcich spaľovaním biomasy. Pozitívne hodnotím študentovu iniciatívu, kreativitu a samostatnosť v riešení teoretickej i praktickej časti. Ďalej oceňujem spracovanie a rozsah samotnej práce, ako aj rozsah použitej literatúry. Študent pracoval samostatne a s nadšením, prácu a priebežné výsledky pravidelne konzultoval. Práca, aj napriek menším formálnym nedostatkom spĺňa zadanie, preto odporúčam túto prácu k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Špiláček, Michal

Předložená práce je nevalné kvality. Hojně obsahuje gramatické chyby, je psána neodborný stylem a sloh je celkově na nízké úrovni. Autor má problém předat čtenáři myšlenku správně a úplně. Seznam výpisů a příloh jsou prázdné a tudíž zbytečné. Grafické zpracování je někdy v pořádku, někdy špatné. Text bývá na stránkách velmi řídký, ale požadovaný rozsah byl dodržen. Cíle práce jsou naplněný pouze částečně. Dynamika spalovacího procesu (část 2. cíle) je popsána naprosto nedostatečně. A přitom v sobě tato tématika obsahuje elementární informace potřebné pro posouzení procesu tvorby jemných částic (část 1. cíle), čímž je značně složité proniknout do problematiky snižování produkce jemných částic (3. cíl). To se v této práci projevilo nesplněním 3. cíle, pro který je zmíněn pouze obligátní termín 3T, protože namísto snižování produkce jemných částic (ze spalovacího procesu vychází méně pevných částic) se práce povrchně zabývá čištěním TZL ze spalin (ze spalovacího procesu vychází stejné množství pevných částic, ale jsou dislokovány ze spalin). Naprosto zbytečně jsou na straně 34 zvolena kritéria pro výběr zařízení vhodného pro čištění spalin v domovních podmínkách, protože nevhodné jsou všechny uvedené. Autor za vhodné prohlásil filtrové odlučovače, jenom aby mohl nějaký systém prohlásit za vhodný, i když následně v závěru napíše „Kritéria byla zvolena tak, aby to pro uživatele bylo finančně dostupné, vysoce účinné a nenáročné na obsluhu.“ Zde bych to uzavřel úvahou na téma „nebezpečí výbuchu filtrů zanesených sazemi v domovních podmínkách“. Nesplnění cíle je naprosto zásadní nedostatek této práce, který autor budu muset rektifikovat v doplňujících otázkách při obhajobě této práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 125000