ŠIKL, F. Řešení diferenciální rovnice průhybové čáry pro velké deformace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Vaverka, Jiří

Pan Šikl se ve své bakalářské práci zabýval náročným tématem řešení diferenciální rovnice průhybové čáry při uvažování velkých deformací. Při studiu problematiky a rešeršní práci byl nucen čerpat převážně z anglicky psané literatury, což zvládl velmi dobře. V rešeršní části vysvětlil podstatu nejběžnějších metod řešení, resp. těch, jejichž teorie nepřekračuje výrazně úroveň bakalářského studia. I u těchto metod si však musel mnoho nového dostudovat. V praktické části řeší v softwaru Matlab průhyb vetknutého nosníku zatíženého silou, a to postupně pomocí všech tří dříve popsaných metod. Výsledky jsou graficky znázorněny a vyhodnoceny. V poslední části práce je velmi názorně ukázáno omezení rozsahu použitelnosti běžně používaného lineárního řešení vzhledem k nelineárnímu. Výsledná práce splňuje všechny požadované cíle zadání a považuji ji za zdařilou. Z pohledu vedoucího celkový dojem mírně kazí pouze menší samostatnost studenta při práci, v průběhu níž byly mnohdy nutné výraznější zásahy a pomoc vedoucího. Také formulace textu a práce s programem Matlab nebyly bezproblémové. Z tohoto důvodu hodnocení mírně snižuji a uděluji stupeň B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Fuis, Vladimír

Téma bakalářská práce, zabývající se řešením diferenciální rovnice průhybové čáry při uvažování velkých deformací, patří mezi náročnější, protože bylo nutné dostudovat metody řešení této diferenciální rovni a to převážně z anglicky psané literatury. Práce má logickou strukturu, je psaná pečlivě až na překlepy a chybné číslování rovnic v kapitole č. 2 a na chybný odkaz na obr. 4. Rešeršní část je zpracována precizně (cca 20 stran), což se však nedá říci o části praktické (kapitola 5), která obsahuje necelých 5 stran textu. V práci postrádám informace z vlastního řešení diferenciální rovnice, práce obsahuje až výsledek řešení (obr. 9 na str. 36). V praktické části mohlo být uvedeno, jak se v jednotlivých iteracích měnily hodnoty vypočítávaných veličin, jak je výsledek ovlivněn počtem iterací, což je jedna z otázek na diplomanta. V práci dále postrádám přílohy, které by obsahovaly programy vytvořené v Matlabu. V práci byl řešen jen jeden případ zatížení, a sice vetknutý prut zatížený silou. Práce sice splnila cíle, ale praktická část mohla být obsáhlejší. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím dobře „C“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 125035