PODOLÁK, P. Analýza využití Stirlingových motorů v energetice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Škorpík, Jiří

Student oboru strojírenství měl před sebou nelehký úkol, a to, zpracovat velmi oborové téma, které není příliš zastoupeno v osnově studovaného oboru. Autor bakalářské práce prokázal schopnost víceméně si sám nastudovat potřebné materiály, které si i většinou sám vyhledal, a vytvořit souvislou rešerši o zadaném tématu. Občas se sice v práci objeví poněkud netradiční pohled na věc, ale to pouze dokazuje, že nad problémem přemýšlel. V práci, z ohledem na zadání, chybí hlubší ekonomický pohled. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Toman, Filip

Předložená bakalářská práce se analýzou využití stilingových motorů v energetice. Autor rozdělil práci na tři hlavní kapitoly, které kopírují hlavní cíle. V první části práce se tedy zabývá principem fungování těchto motorů s ohledem na jejich charakteristické vlastnosti. Druhá část je věnována historii a aktuálnímu použití stirlingových motorů. Poslední kapitola se věnuje možnostem využití stirlingových motorů v energetice. Tuto kapitolu považuji za nejslabší z celé práce, protože využití v energetice se věnuje pouze z půlky a z druhé půlky se věnuje použitím v dalších průmyslových odvětvích. Přestože je práce zpracovaná relativně dobře a přehledně, celkový dojem snižuje celková grafická úprava práce. Práce působí velmi prořídlým dojmem, protože v textu jsou velké mezery. Navíc práce obsahuje na můj vkus velmi mnoho obrázků na úkor textu. Dále by mohlo být použito více nadpisů III. Kategorie. Na závěr bych ještě zmínil styl zdrojů, které jsou nezarovnané a z nějakého důvodu tučně vyznačené. Přes tyto nedostatky práce splňuje formální požadavky kladené na bakalářskou práci. Práci proto doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm velmi dobře (B).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 125716