VITULA, M. Tvorba investičního portfolia pro fond kvalifikovaných investorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Rejnuš, Oldřich

Cílem bakalářské práce bylo vypracovat návrh investičního portfólia pro fond kvalifikovaných investorů. Globální cíl práce i parciální cíle jsou dobře vymezeny, metodologie je v pořádku. Obsah práce odpovídá zadání a lze konstatovat, že práce má dobrou a logickou strukturu. Teoretickou část považuji za průměrnou, nicméně obsahově odpovídající zaměření práce. Praktická část je logická, odpovídá zadání a pokud se týče použitých metod, lze s nimi souhlasit. Zvláště kladně hodnotím použití spider analýzy. Formulaci investičního doporučení považuji za zdařilou, a to jak co se týče obsahu, tak způsobu interpretace. K použitým zdrojům nevznáším připomínek a dobrá se mi jeví i jazyková čistota. Předloženou bakalářskou práci považuji za zdařilou a doporučuji ji proto k obhajobě. Otázky: 1) Podrobně vysvětlete, jak odpovídá Váš investiční návrh statutu fondu a jeho strategii.. 2) Vysvětlete a dokladujte, jak přínosné bylo ve Vaší práci použití spider analýzy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Brauner, Roman

Bakalářská práce se zabývá tématem sestavení investičního portfolia. Práce je aktuální, je dobře vymezena a má logickou strukturu. Metodologii i teoretickou část práce hodnotím kladně, stejně jako způsob a postup plnění jednotlivých parciálních cílů. Práce je velmi přínosná zejména ve své praktické části. Autor hezky zpracoval nejenom teoretickou, ale i praktickou část, a obě dvě části na sebe logicky navazují. Autor prokázal plně aplikovat teoretické poznatky získané dosavadním studiem do praktické roviny. Grafické zpracování je na dobré úrovni. Textový rozsah práce je vzhledem k požadavkům na bakalářskou práci standardní. S ohledem na uvedené aspekty hodnotím předloženou práci jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 123886