MLYNÁŘ, V. Návrh dvouosého lineárního měřicího zařízení pro lisování železničních soukolí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Brablc, Martin

Student Vojtěch Mlynář řešil v rámci své bakalářské práce návrh měřícího zařízení pro rozšíření lisu železničních soukolí. Výsledky, kterých dosáhl jsou přínosné nejen teoreticky, ale také podpoří reálný projekt spolupráce UMTMB a společnosti ŽĎAS a.s. v rámci NCK MESTEC. Zajímavé je především využití citlivostní analýzy jako prostředku pro výběr vhodné konstrukce. Při řešení postupoval samostatně, iniciativně a pravidelně konzultoval svůj postup, který v odevzdané práce také dobře zdokumentoval. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vejlupek, Josef

Předložená bakalářská práce splňuje zadání v plném rozsahu, možná mohlo být věnováno malinko více úsilí v rešerši, která je stručná, byť lze předpokládat, že vše podstatné je v ní sděleno. První část práce se zabývá rešerší a použitými metodami, další části pak již návrhem, analýzou, výběrem komponent a na konec závěr. Úkolem studenta bylo navrhnout měřicí zařízení jako doplněk stávajícího hydraulického lisu železničních soukolí vyráběného firmou ŽDAS. Navržená koncepce by dle mého názoru měla fungovat dobře a dle požadavku zákazníka. Jedinou připomínku mám k stanovení úhlové odchylky ramene - student ji počítá z celé délky zdvihu, 1800 mm, přičemž chyba se týká ve skutečnosti pouze pracovního zdvihu - max poloměru soukolí, tedy cca 600mm. Mimo to montáž dvou kolmých profilů s přesností na tisíciny stupně je řekl bych trochu sci-fi. Každopádně s těmito odchylkami / nepřesnostmi lze pracovat a neměly by způsobovat závažné komplikace. Práce je po všech ohledech zdařilá a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 125169