GELO, L. Zpracování obrazu a hloubkové mapy pro vytvoření interaktivního modelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Appel, Martin

Motivací této práce bylo vytvoření nástroje pro rychlou komunikaci se senzorem hloubkové mapy. Student vytvořil rozsáhlý komunikační objekt, který zprostředkovává přenos dat mezi senzorem RealSens a softwarovým nástrojem Matlab. Tento komunikační objekt je dostatečné rychlý a robustní, což je jeho výrazná výhoda. Součástí práce bylo i vytvoření demonstračního zařízení, které využije tuto komunikaci pro selekci objektů na základě tvaru získaného z hloubkového senzoru. Práce je zpracovaná nadstandardně a rozsahem a kvalitou se blíží spíše diplomové práci. Každému cíli v zadání práce se autor věnuje podrobně a výsledky jsou velmi dobře shrnuty a průběžně obrazově dokumentovány. Celá práce je velmi dobře shrnuta v závěru. Student přistoupil k práci zodpovědně a pracoval samostatně. Postup byl průběžně konzultován. Veškeré body zadání byli splněny. Proto publikovaný výsledek hodnotím jako výborný a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Adámek, Roman

Pan Gelo se ve své práci zabývá využitím senzoru RealSense pro ukázkovou mechatronickou aplikaci. V první části je uveden přehled různých metod bezkontaktního vytváření hloubkové mapy. V další části je popsán vytvořený objekt pro komunikaci se senzorem RealSense D400. Zde bych chtěl pochválit studenta za komplexní a důsledné zpracování problému. Na druhou stranu mám výtku k popisu této i dalších částí bakalářské práce. Popis není příliš přehledný a čitelný, je zde vidět snaha psát vše jako odstavcový text. Doporučoval bych spíše stručně popsat hlavní myšlenku a konkrétní popis objektu a jeho metod dát do příloh a formátovat jej, jako standardní dokumentaci API a knihoven, nejlépe ještě v anglickém jazyce. Následně je vytvořený komunikační objekt, spolu s funkcemi na zpracování získaných dat, vyzkoušen na úloze přemisťování objektů s využitím manipulátoru, který autor také navrhl a sestrojil. Zde opět chválím komplexní zpracování celé úlohy. Bakalářskou práci pana Gela hodnotím jako nadstandardní. Uděluji známku výborně / A a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 125194