BREJČÁKOVÁ, S. Využití agilních metodik při řízení vývoje software [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Smolíková, Lenka

Bakalářská práce je zaměřená na využití agilních metodik při řízení projektu. Práce je výjimečná svým zaměřením na agilní metodiky, kterou jsou nyní v praxi velmi využívány. Jedná se také o tématiku, která spadá spíše do magisterských studií. Proto velmi pozitivně hodnotím samostatnost a svědomitost studentky, která musela řadu podkladů a informací dostudovat. Práce má praktický přínos a mohla by být inspirací i pro další firmy. Otázka k obhajobě: 1. Jaký další postup byste firmě doporučila po zavedení Vašich návrhů (Na co dalšího by se měla zaměřit)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Doskočil, Radek

Předložená bakalářská práce je na velmi dobré odborné i formální úrovni. Práce je doplněna přehlednými obrázky a tabulkami. Po jazykové stránce je práce bez připomínek. Celkově práce odpovídá podmínkám zadání a naplňuje definovaný cíl.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 127006