BRODŇANSKÝ, E. Návrh a vývoj mobilní aplikace ve firemním prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Cílem práce bylo navrhnout a vytvořit mobilní aplikaci pro ulehčení každodenních činností ve firmě se zaměřením na zapisovaní poznámek, práci s kalendářem, připomínky a z velké části i na docházkový systém. V analytické kapitole student podrobuje rozboru současný firemní software, včetně použití transformované metody SWOT. V návrhové části student podrobně popisuje funkcionalitu navrhovaného řešení, pro komplexní popis návrhu používá datové i funkční modelování. Závěrem kapitoly navrhovaný produkt podrobuje ekonomickému zhodnocení včetně definice přínosů. Práce je bez zjevných obsahových, či formálních chyb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Veselý, Martin

Závěry bakalářské práce pana Brodňanského budou použity při vývoji mobilní aplikace docházkového systému společnosti Jonckers Translation & Engineering s.r.o., čím tuto práci hodnotím jako přínosnou. Budu rád, když se pan Brodňanský bude podílet na samotném vývoji této aplikace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 127500