DUGAS, A. Návrh a vývoj VBA aplikace pro skladovou evidenci a fakturace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Cílem práce bylo analyzovat a navrhnout aplikaci pro knižní nakladatelství. Úlohou aplikace byla automatizace každodenního provozu firmy, jako je řešení skladové evidence, evidenci dodavatelů a faktur. V analytické části student podrobuje firmu rozboru z pohledu fungování ITC pro budoucí návrh řešení. K analýze firmy používá několik různých analytických nástrojů, jejíž výstupy by měl shrnout k představení nedostatků, jež by, některé z nich, v návrhové části řešil. V návrhové části popisuje jednotlivé části aplikace z pohledu jejich funkcionality, funkce aplikace mimo jiné popisuje i nástrojem funkčního modelování - vývojovými diagramy. Popis jednotlivých funkcionalit má doplněn celou řadou screenshotů funkční aplikace. Závěrem kapitoly představuje ekonomické zhodnocení včetně přínosu práce. Vlastní práce je zdařilá, z pohledu vývoje není náročná, jedná se o běžnou aplikaci vytvořenou "na míru" společnosti. Práce je bez zjevných formálních chyb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Neuwirth, Bernard

Práce se zabývá návrhem aplikace v prostředí Excel s využitím VBA. V analytické části práce se autor soustředil na popis organizace a posouzení stávajícího stavu řešené problematiky. Hlavní důraz v návrhové části byl kladen na využití řešení v praxi. Zpracování práce je i přes drobné chyby na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 127515