ŠŤÁVA, A. Zálohování dat a datová úložiště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Cíl práce byl splněn. Práce srovnává několik technologií ukládání dat včetně závěrečného doporučení. Až na některé drobné nedostatky v terminologii je práce zpracována na velmi dobré úrovni a lze ji využít jako výchozí podklad pro návrh konečného řešení. Otázka: 1. Kdo bude v organizaci odpovědný za implementaci zvoleného řešení? 2. Jak budou nastaveny zálohovací procesy - odpovědnost?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Řehák, Ivo

Autor splnil stanovené cíle. V práci jsou navrženy dvě konkrétní varianty zálohování dat pro danou společnost. Až na drobné nedostatky je práce zpracována na velmi dobré úrovni. V práci jsou dostatečně použity literární zdroje. Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 127655