LEVÍČEK, M. Zálohování dat a datová úložiště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Cíl práce byl splněn. Práce srovnává několik technologií ukládání dat včetně závěrečného doporučení. Práce je zpracována na dobré úrovni až na některé drobné nepřesnosti. Otázka: 1. Kdo bude v organizaci odpovědný za implementaci zvoleného řešení? 2. Kdo bude zodpovědný za procesy zálohování a archivace dat?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Tobek, Zdenko

Kvalitná práca s logickými návrhmi. Jednoduchosť, štruktúra, systematický postup. V obsahu sa dá nájsť niekoľko chýb, ktoré však nijako neznižujú podstatu práce. Prácu odporúčam k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 127657