BÁRTA, J. Zálohování dat a datová úložiště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Autor práce prokázal velmi dobrou orientaci v oblasti zálohování dat. Práce je zpracována na dobré úrovni, cíl práce byl splněn. Otázka: 1. Kdo bude v organizaci odpovědný za implementaci zvoleného řešení? 2. Kdo bude zodpovědný za procesy zálohování a archivace dat?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tobek, Zdenko

Práca je spracovaná kvalitne, autor porovnal a navrhol niekoľko možných riešení, ktoré by viedli k zlepšeniu stavu firmy v oblasti zálohovania a bezpečnosti dát. V niektorých častiach textu sa autor dopustil drobných preklepov a nepresností, ktoré ale nijako neznižujú podstatu práce. Prácu odporúčam k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 127658