KUBÁNYI, M. Zálohování dat a datová úložiště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Cíl práce byl splněn. Práce srovnává několik technologií ukládání dat včetně závěrečného doporučení. Práce je zpracována na dobré úrovni až na některé drobné nepřesnosti. Otázka: 1. Kdo bude v organizaci odpovědný za implementaci zvoleného řešení? 2. Kdo bude zodpovědný za procesy zálohování a archivace dat?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Luhan, Jan

Práce je zpracována na uspokojivé úrovni. Hlavní cíl v podobě návrhu řešení zálohování pro daný subjekt byl naplněn, avšak v dílčích aspektech by mohl být zpracován na podrobnější úrovni (především v oblasti požadavků na řešení, návrhové části a celkovém zhodnocení). V samotné práci je patrný systematický přístup k řešení dané problematiky. Dílčí části směřují k vytyčenému cíli, avšak v některých oblastech by mohly být více rozpracovány. V práci by rovněž mohla být bližší specifikace očekávaných objemů dat, časového plánu, možností automatizace pro zvýšení praktické využitelnosti výsledků. V některých částech je patrná autorova snaha o zestručnění, což však někdy negativně ovlivňuje celkový dojem (např. analýza rizik, technické zázemí pro realizaci serverového řešení, apod.). Zpracování splňuje požadavky závěrečné práce, avšak lze nalézt nedostatky ve formátování, stylistice, a drobných jazykových nepřesnostech. Z práce je patrná autorova základní orientace v dané problematice a analytický přístup k řešení problému. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 127662