KÚDELA, L. Návrh databáze pro konkrétní společnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Luhan, Jan

Práce je zpracována na výborné úrovni, především vzhledem ke komplexnosti řešení. Hlavní cíl v podobě návrhu databáze pro hotelový rezervační systém byl naplněn v plném rozsahu. V samotné práci je patrný systematický a komplexní přístup k řešení dané problematiky. Dílčí části mají logickou návaznost a směřují k vytyčenému cíli. V souhrnu je práce zpracována nadstandardním způsobem. Zpracování splňuje požadavky závěrečné práce a lze nalézt pouze drobné nedostatky ve formátování, stylistice, či drobných jazykových nepřesnostech. Z práce je patrná autorova orientace v dané problematice a systematický přístup k řešení komplexních problémů. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky k obhajobě: Jaký je aktuální stav Vašich návrhů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Neuwirth, Bernard

Bakalářská práce se zabývá návrhem databáze pro společnost působící v oblasti hotelové činnosti. V analytické části práce se autor zaměřil na provedení analýzy stávajícího stavu ve společnosti se zaměřením na řešenou problematiku. V rámci vlastního návrhu řešení autor vytvořil návrh databáze, který zohledňuje aktuální stav řešeného problému ve společnosti a důraz je kladen na jeho praktické využití.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 127707