URBÁŠEK, J. Vývoj a aplikace výpočtového modelu balisticky odolného vrstveného laminátu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Petruška, Jindřich

Náplní předložené práce bylo vytvořit a validovat výpočtový model pro simulaci interakce střely s balistickou ochranou na bázi laminátu z polyamidových vláken. Práce byla vytvořena na základě praktického zadání firmy SVS FEM, jejíž experimenty byly rovněž využity při validaci vytvořených modelů. Autor s firmou úzce spolupracoval a postupoval velmi samostatně po celou dobu řešení. Vytvořil a otestoval velké množství výpočtových modelů s různým koncepčním přístupem k modelování laminátu, různými typy prvků a hustotami sítí a různými materiálovými modely, jejichž parametry bylo nutno naladit na základě dostupných experimentů. Celkově se proto jedná o úctyhodný objem práce, který dospěl k efektivnímu a dostatečně věrohodnému výpočtovému modelu. Ten byl validován na základě simulace provedených balistických testů a následně využit pro simulaci nástřelu tvrdé balistické ochrany. Autor tak splnil cíle práce v plném rozsahu a přes drobné formální nedostatky hodnotím jeho práci výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kubík, Petr

Předkládaná práce se zabývá vývojem výpočtového modelu pro balistickou ochranu z vrstveného laminátu. V rešeršní části se autor zaměřuje na kompozitní materiály vyráběné z aramidových vláken a jejich využití. Dále popisuje balistiku, konstitutivní vztahy a metodu konečných prvků, jež jsou při řešení problému využity. Praktická část je velmi rozsáhlá a obsahuje mnoho numerických simulací. Bylo zde využito a porovnáno mnoho modelů materiálu a způsobů modelování tkanin. Výsledky simulací jsou porovnávány s experimenty a je vyhodnocena vhodnost použití daného výpočtového modelu. Práce obsahuje několik formálních nedostatků. Na mnoho obrázků chybí odkaz v textu. Dále je používáno více termínů pro stejnou veličinu nebo objekt (např. element – prvek, Youngův modul – Youngův modul pružnosti – Youngův modul pružnosti v tahu atd.). Modely materiálu použité v podkapitole 9.1 a 9.2 nejsou dostatečně popsány. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 121749