ŠČERBAN, B. Analýza vlivu funkčních parametrů na těsnost nízkotlakého konektoru Common Railu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Petruška, Jindřich

Předložená diplomová práce byla zpracována na základě praktického zadání od firmy Bosch. Rovněž vlastní zpracování probíhalo v úzkém kontaktu s pracovníky firmy. Vzhledem k objektivní situaci v podniku nedošlo k experimentálnímu ověření úprav, navržených na základě výpočtů v rámci diplomové práce. I přesto je však možno konstatovat, že svůj úkol splnil diplomant v plném rozsahu a další plánované kroky budou ve firmě následně uskutečněny. Autor vytvořil kvalitní práci s prakticky využitelnými výsledky. Určitým nedostatkem je ne úplně přehledná prezentace těchto výsledků a celkového postupu v textové podobě diplomové práce. To bylo zapříčiněno nerovnoměrným postupem prací a nedostatkem času pro zpracování textu v závěrečných týdnech. Celkově hodnotím práci stupněm velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vosynek, Petr

Student se v práci zabýval tématem z praxe od firmy Bosch. Řešená oblast je vstřikovací jednotka Comon Rail a je konkrétně řešena těsnost nízkotlakého konektoru. Při řešení použil pokročilých metod stochasticky zadaných vstupních parametrů výpočtu. Bohužel text práce je značně nesrozumitelně a nepřehledně sepsán. Na příklad kapitoly 1.6 a 1.7 popisují tahovou zkoušku a teorii plasticity a jeví se, jako vytržené z kontextu. Navíc jsou tyto podkapitoly zahrnuty pod kapitolu „Problémová situace a formulace problému“, což je dle mého názoru nevhodné. Dále pochopení práce značně komplikují protichůdné formulace, např. „Do obou modelů byly zapracovány geometrické a materiálové tolerance. Tyto byly nastaveny na střed tolerance.“, viz str. 46. Při prezentování okrajových podmínek chybí odkazy na obrázek (str. 57). U jednotlivých výpočtových modelů není jasné, jaká úroveň modelu materiálu je použita - zda lineární, nebo uvažující plasticitu. U analytických výpočtů a některých dalších výpočtových modelů chybí vstupní parametry, což stěžuje ověření správnosti výsledků (to je zřejmě způsobeno tím, že jsou vstupy zadány od firmy). U válcových kontaktních ploch by bylo vhodnější prezentovat raději radiální napětí a nikoli normálová v kartézském souřadném systému (str. 59). Práci hodnotím stupněm C, zejména kvůli použitým statistickým nástrojům. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 124441