TESAŘOVÁ, T. Flexibilní generátory elektrické energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Tofel, Pavel

Práce se zabývá studiem nanovlákenných flexibilních generátorů elektrické energie na bázi PVDF. Najdeme zde úvod do problematiky, teorii k triboelektrickému jevu, rozepsaná jednotlivá odvětví, kde se dá těchto generátorů využít až po současnou aktuální problematiku s COVID-19. Pak se autorka začíná zabývat samotnými PVDF materiály, vyrobenými na pracovišti CEITEC. Navrhla vlastní zařízení na testování špičkového výkonu u těchto materiálů. Následně provedla měření na čtyřech různě připravených materiálech, výsledky vyhodnotila a materiály tak mezi sebou porovnala. Po formální stránce je práce napsaná poněkud specificky a působí spíše poeticky. Celá práce je tvořena příliš dlouhými větami a čtenář se v nich ztrácí. Věty často působí zmateným dojmem, kdy je v nich použito mnoho technických pojmů. Každá tato dlouhá věta tvoří velmi často jeden odstavec, kde podaná informace často bývá vágního charakteru. Z tohoto hlediska se jedná o poměrně těžké čtení. Přínosem je zde rozsáhlý popis, kde všude se dá těchto triboelektrických generátorů využít. Studentka splnila zadání této práce.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Holcman, Vladimír

Zaměření bakalářské práce se orientuje na charakterizaci triboleketrického jevu. Pro praktickou analýzu byla vybrána nanovlákna ze směsi PVDF. Byly analyzovány celkem 4 vzorky a vzájemně porovnány. V práci byly splněny veškeré požadavky. Technická úroveň i prezentační schopnost práce je ovšem velmi malá. Student se velmi vadně vyjadřuje a ve větách často motá několik různých faktů dohromady a věty i odstavce jsou takřka nečitelné. Z textu je patrná i značná zmatenost nad základními fyzikálními pojmy, neboť student je chaoticky používá ve větách, kde to nedává smysl. Z hlediska výsledků celé práce, bylo by potřeba se podrobněji zaměřit na analýzu měřených vzorků, porovnat vůči sobě, analyzovat proč došlo u jednoho vzorku k výrazně vyšší hodnotě napětí atd. Student se každopádně snažil přistoupit k tématu novátorsky vzhledem k současné pandemické situaci a je jasné, že při studiu velmi aktivně pracoval s literaturou.

Navrhovaná známka
E
Body
55

Otázky

eVSKP id 126732