BACHMAYER, M. Monitorovací systém pro sledování chodu laboratoře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Čmiel, Vratislav

Student se ve své rešerši nejdříve zabývá bezpečností a podmínkami provozu biologické a mikroskopické laboratoře. Rešerše je velice stručná, připomíná spíše bodový přehled pojmů s komentáři. Obdobně stručná je další kapitola zabývající se senzorikou parametrů okolního prostředí v laboratoři. Rešerše obsahuje minimum citované literatury a celá úvodní část práce je mnohdy jen povrchní. Následuje praktická část, ve které se student soustředil na vyhotovení HW-SW zařízení se zahrnutím senzoriky pro monitorování parametrů prostředí v laboratoři a webové aplikace pro zobrazení hodnot s možností nastavení prahových hodnot a alarmů. Dokumentace HW části je na nízké technické úrovni a student se nevyvaroval řadě nepřesností. Např. v kap. 2.4 popisuje princip činnosti čidel CO2 typu NDIR a odkazuje se také na využití tohoto typu senzoru v praktické části. Přitom v praktické části je využit elektrochemický senzor, který vyžaduje jednak kalibraci, ale také přehřátí, což je v práci opomíjeno. Dále schéma zapojení obvodu v praktické části na obr. 16 obsahuje fatální překlepy a chyby. Student např. uzemňuje anodu LED nebo modul ESP-CAM je uzemněn propojením na 5V pin. U základní desky WeMos D1 zcela chybí vyznačení a uvedení způsobu napájení. Volba senzorických prvků není zcela uspokojivá, neboť jsou voleny příliš jednoduché senzory užívané v hobby oblasti konstrukce elektroniky a nesplňovaly by běžné nároky pro monitorování parametrů v prostředí laboratoře. Výběr je ale možné tolerovat s ohledem na fakt, že se student soustředil zejména na softwarové řešení s využitím dostupné senzoriky. Právě SW část zahrnující webovou aplikaci je dobře zdokumentovaná, zahrnuje celou sadu ukázek nastavení a prováděných funkcí, dále popis a ukázky zdrojového kódu s komentáři. SW řešení zpracováno na dobré úrovni a řešení odpovídá požadavkům zadání. Student navíc po dohodě s vedoucím práce připojil i nastavení rozsahu časů, ve kterém bude probíhat monitorování a detekce změn. Student pracoval na své práci zcela samostatně, s tím však byl spojen nedostatek konzultací s vedoucím práce a s tím vznikající mírné nedostatky v práci, které byly zmíněny. Po formální stránce je práce na průměrné úrovni, formátování práce je mnohdy nevhodné, o čemž svědčí o absenci mezer a prázdných řádků, což např. způsobuje "přilepení" titulku tabulky nebo textu pod tabulkou k tabulce. Obdobně je text upnut na obr. 21 a 22 a další. Celkově práci hodnotím stupněm C, a to 76 body.

Navrhovaná známka
C
Body
76

Posudek oponenta

Odstrčilík, Jan

Předložená diplomová práce se zabývá automatickým monitoringem vybraných fyzikálních parametrů v biologické laboratoři. Student se v první části práce věnuje obecně pravidlům a bezpečnosti práce v biologické laboratoři a diskutuje veličiny, které je žádoucí monitorovat. Text působí příliš obecně. Ocenil bych zde hlubší diskusi na téma správné laboratorní praxe, včetně citace příslušných odborných pramenů a norem. Úvodní kapitoly by dále mohly obsahovat alespoň základní přehled komerčně dostupných řešení monitoringu vybraných veličin v biologických laboratořích. V praktické části se student věnuje návrhu vlastního řešení a popisu jednotlivých hardwarových a softwarových součástí. Z textu práce a popisu navrženého řešení je zřejmé, že si student musel nastudovat značný rozsah informací o funkčnosti a možnostech použití jednotlivých snímačů i možnostech HW a SW zpracování. Z textu práce není zřejmé, na základě čeho byly stanoveny prahové hodnoty měřených veličin. Není zřejmé, zda se jedná o normou udávané hodnoty nebo zda šlo o nějaký experiment. Tuto informaci by bylo vhodné doplnit. Rozsáhlejší mohla být i kapitola o testování systému, kdy mohl být kladen větší důraz na stanovení citlivosti a přesnosti při měření jednotlivých veličin. Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Text obsahuje minimum překlepů a pravopisných chyb. Nicméně, vytýkám místy chybějící odkazy na obrázky v textu nebo neuvedení citace u některých, zřejmě převzatých, obrázků. Jistou nevýhodou při hodnocení je nemožnost vyzkoušet si hotový systém. Doporučuji proto, aby student demonstroval funkčnost navrženého řešení v rámci obhajoby. Na závěr konstatuji, že zadání předložené diplomové práce bylo úspěšně splněno. Z práce je patrné, že si student dokázal nastudovat potřebnou problematiku a získané znalosti uplatnit při vytvoření prototypu zadaného monitorovacího zařízení a to včetně komplexního a graficky přívětivého uživatelského rozhraní. Hodnocení: B/85 b.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 126741