POUL, A. Určení zdrojů rizik při přepravě nebezpečných látek na silnicích a návrh opatření na snížení ztrát a škod na veřejných aktivech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Martincová, Jana Victoria

Studentem předložená diplomová práce formálně splnila cíle podle zadání. Struktura textu odpovídá požadavku přehlednosti a logické návaznosti jednotlivých částí, které jsou řazené od teoretického konceptu po praktické zhodnocení konkrétních dopravních nehod. V teoretické části student zmiňuje současný stav přepravy nebezpečných věcí, porovnává statistiky dopravních nehod, jejich příčiny a důsledky. Po stanovení problému vybírá deset velkých dopravních nehod s přítomností nebezpečných věcí a určuje dopady na veřejná aktiva pomocí modifikované metody What, If. Na základě výsledků analýz navrhuje student protiopatření vůči negativnímu působení na okolní prostředí. Vyhodnocení i dílčí shrnutí vyplývají z uvedených informací a dostatečně zpracovávají sledovanou problematiku. Diplomová práce je zpracována v takové formě, která je vhodná pro obhajobu. Student prokázal schopnost zpracovat text podle požadovaných cílů, avšak některé části práce mohly být detailnější s uvážením srovnání s jinými dostupnými metodami k hodnocení rizik.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C
Odborná úroveň diplomové práce D
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hrabová, Kristýna

Předložená diplomová práce splňuje požadavky na daný typ práce. Práce je srozumitelně členěna do jednotlivých kapitol, které bezprostředně souvisejí s řešenou problematikou. V praktické části student provádí analýzu deseti velkých dopravních nehod s přítomností nebezpečných věcí a určuje dopady na veřejná aktiva. K hodnocení používá pouze metodu What-If. Na základě výsledků analýz navrhuje student protiopatření vůči negativnímu působení na okolní prostředí. V práci jsou drobné překlepy, které však nesnižují celkově dobrou úroveň práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení C
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 120377