ČALA, M. Analýza, implementace a využití Vold-Kalmanova filtru pro nestacionární signály [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Beneš, Petr

Ing. Martin Čala se problematice metod řádová analýzy začal intenzivně věnovat až po nástupu na doktorské studium. Téma jeho práce – Analýza, implementace a využití Vold-Kalmanova filtru pro nestacionární signály zapadá do oblasti zpracování signálu, která je na našem pracovišti dlouhodobě řešena v souvislosti s vývojem metod pro nedestruktivní testování a vibrodiagnostiku. Hlavním motivem práce bylo implementovat Vold-Kalmanův filtr v prostředí LabVIEW a na simulovaných i reálných datech ověřit jeho možnosti i limity ve srovnání s dosud používanými přístupy. Doktorand dokázal poměrně obtížnou problematiku samostatně nastudovat a tvůrčím způsobem doplnit o nová zjištění a implementační doporučení. Výsledkem jeho práce je efektivní implementace algoritmu, včetně ověřeného postupu pro jeho optimální nastavení. Výsledky své práce průběžně publikoval na tuzemských i zahraničních konferencích a v rámci lokálních studentských prezentací. Významná část práce byla publikována ve čtyřech příspěvcích indexovaných ve WoS. Rovněž se aktivně podílel na řešení národních projektů TAČR, MPO, OP VaVpI, mezinárodních projektů H2020 a projektů smluvního výzkumu. V rámci pedagogických aktivit se významně podílel na přípravě a následně i na výuce bakalářského povinného kurzu Virtuální instrumentace v automatizaci a podílel se též na laboratorní výuce kurzu Měření v elektrotechnice. V posledních letech také vedl čtyři bakalářské práce. Ing. Čala dle mého názoru prokázal schopnost samostatné vědecké a výzkumné činnosti i potřebný rozhled v problematice digitálního zpracování signálu. Osvědčil rovněž svoje teoretické znalosti a praktické dovednosti při řešení výzkumných úkolů v oboru disertace. Disertační práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Tůma, Jiří

viz pdf

Navrhovaná známka

Žiaran,, Stanislav

viz pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 128216