BEDNÁŘ, T. Měření výšky hladiny pomocí OVS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Šedivá, Soňa

Cílem diplomové práce byl návrh, realizace a odzkoušení přípravků s optickými vláknovými snímači pro kontinuální a max/min měření výšky hladiny a dále návrh zadání laboratorní úlohy využívající dané přípravky pro výuku. Diplomová práce navazovala na předchozí semestrální práce. Diplomant si velmi dobře rozvrhl práci, pracoval samostatně a systematicky. Vzhledem ke kombinované formě studia provedl vlastní realizaci přípravků, které v laboratorních podmínkách úspěšně odzkoušel. Konzultace potřeboval v přiměřené míře a průběžně předkládal výsledky své práce. Při vypracovávání diplomové práce se student nesetkal se žádnými významnějšími problémy. Doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 46/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Havránek, Zdeněk

Zadání diplomové práce je středně složité a odpovídá požadavkům a rozsahu pro tento typ práce. Cílem práce je návrh a realizace laboratorního přípravku pro demonstraci principů měření výšky hladiny pomocí optovláknových snímačů (OVS) a zpracování zadání pro laboratorní úlohu využívající navržený přípravek. Zadání předpokládá po odborné stránce zejména nastudování používaných metod a principů pro měření výšky hladiny využívající optické vláknové snímače a jejich praktickou realizaci ve formě laboratorního přípravku. Je možné konstatovat, že zadání bylo splněno. Diplomant na základě provedené literární rešerše způsobů měření výšky hladiny pomocí OVS zvolil pro realizaci přípravku dva odlišné principy pro kontinuální měření výšky hladiny, mikroohybového OVS a reflexní sondu. Dále ověřil vlastnosti komerčně dostupných snímačů pro detekci přítomnosti kapaliny. Těžiště práce je zejména v popisu návrhu, realizace a ověření vlastností zvolených metod pro kontinuální měření výšky hladiny, kde diplomant podrobně popsal vlastními silami realizovaný snímač využívající mikroohyby, na kterém provedl také velkou sérii měření. Ověřil vlastnosti čtyř zvolených variant konstrukce deformačních prvků a porovnal s teoretickými předpoklady. Všechna měření a grafické výsledky jsou přehledně prezentovány a doplněny komentářem. Předpokládal bych však, že při provedení prezentovaného počtu měření, by bylo vhodné se pokusit o vyjádření nejistoty měření pro obě zvolené metody. V práci lze ocenit diplomantův přístup k praktickému problému realizace laboratorního přípravku, který se dle popisu a fotografické dokumentace podařilo realizovat je pro základní demonstraci principů měření výšky hladiny použitelný. Použitá reflexní sonda sice nepokrývá požadovaný rozsah měřených vzdáleností, ale jako jeden z možných principů měření může být prakticky představena. Práce je členěna do 5 kapitol, v celkovém rozsahu textové části 57 stran. Kapitoly na sebe logicky navazují a jejich rozsah odpovídá jejich důležitosti. Jedinou připomínku mám k rozsahu kapitoly 4, která představuje vlastní zadání laboratorní úlohy, které by v teoretické části mohlo být stručnější, detaily v této kapitole již byly uvedeny v kapitole 2, která rozebírá optovláknové snímače s důrazem na snímače pro měření výšky hladiny. Písemný dokument je zpracován pečlivě, objevuje se jen několik gramatických chyb. Po grafické stránce je práce na dobré úrovni, u grafických závislostí bych však uvítal mřížku pro snazší odečítání hodnot. I přes uvedené drobné výtky se domnívám, že práce je na velmi dobré úrovni a svědčí o inženýrských schopnostech diplomanta. Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
84

Otázky

eVSKP id 38902