ČÍRTEK, J. Sledování malých změn objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Richter, Miloslav

Diplomant pracoval samostatně, konzultací využíval pravidelně využíval k orientaci v dané problematice. Zadání splnil, v práci však mohla být uvedena literatura (citace) zabývající se touto problematikou a srovnání dosažených výsledků s těmito zdroji. K řešení přistupoval aktivně a na základě zkušeností upravoval program tak aby byl funkční a použitelný. Výsledky shrnul v grafické formě s příslušným rozborem. Diplomant prokázal znalosti v dané oblasti a výsledkem jsou prezentované výsledky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury E 5/10
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce A 18/20
Splnění zadání C 38/50
Navrhovaná známka
C
Body
76

Posudek oponenta

Horák, Karel

Student vypracoval diplomovou práci na téma Sledování malých změn objektů, přičemž hlavním úkolem byla detekce hranice (potažmo těžiště) objektů v obraze se sub-pixelovou přesností. Typograficky je práce na průměrné úrovni, časté jsou formální prohřešky proti normě pro psaní vysokoškolských absolventských prací (číslování kapitol, obrázků, vzorců, citace literatury apod.). Formální rozsah práce svými 39 stranami příliš nekoresponduje se standardním rozsahem diplomové práce, přestože obsahuje všechny předepsané náležitosti a i z hlediska gramatiky a pravopisu neobsahuje výrazné chyby. Po obsahové stránce má práce spíše průměrnou úroveň, zarážející ovšem je absence kapitoly s rozborem hlavního tématu práce a to sub-pixelového měření rozměrů objektů. Tato část je v práci zastoupena pouze nadpisem kapitoly 9.1 Subpixelové měření hranice, ve které jsou ale jen vyjmenovány klasické metody detekce hran. V praktické části práce student vytvořil program v prostředí Matlab generující obraz čtverce, trojúhelníku nebo kruhu podle zadaných parametrů a detekující jejich hranice s následným výpočtem těžiště objektu. Detekce hranice syntetického objektu je realizována pomocí metody nejmenších čtverců a Houghovy transformace pro detekci přímek. Tato část práce má dobrou odbornou úroveň, mohla by však být z hlediska experimentů a zpracování výsledků rozsáhlejší. Obdobně by práci prospělo zřetelnější vyjadřování a přehlednější členění kapitol (vlastní přínos studenta je v podstatě nepřímo popsán pouze v kapitole 10 nazvané Program). Poslední kapitola je určena výsledkům podrobných testů, která je relativně přehledně zpracována. I přes výše uvedené nedostatky zpravidla spíše formálního charakteru doporučuji tuto práci k obhajobě před komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce C 7/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Odborná úroveň práce D 30/50
Splnění požadavků zadání B 17/20
Navrhovaná známka
C
Body
71

Otázky

eVSKP id 12901