ŠTURSA, V. Studium autenticity koření a kořenících přípravků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Diviš, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Golian, Jozef

Téma: Studium autenticity koření a kořenících přípravků Doktorand: Ing. Václav Štursa Oponent: prof. Ing. Jozef Golian, Dr. Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, FBP SPU Nitra Školiteľ: doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. a) aktuálnosť témy dizertačnej práce, Téma dizertačnej práce je aktuálna a to tak z hľadiska teoretických ale predovšetkým praktických prínosov. Korenie a koreniace prípravky a ich kvalita zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v potravinárstve a gastronómii. Mnohé z nich sú predmetom falšovania resp. znižovania kvality, preto je nevyhnutné poznať metódy ich autentifikácie a určenia originality. Vývoj analytických metód v potravinárstve je veľmi rýchly, preto sú nevyhnutné ich praktické aplikácie na rôznych potravinových matriciach. V súčasnom období je veľmi dôležitý výber vhodných analytických techník pre konkrétny analytický parameter a jeho dôsledné experimentálne overenie. b) splnenie cieľov dizertačnej práce Autor stanovené ciele dizertačnej práce splnil. Získal a spracoval celý rad originálnych výsledkov, ktorú budú slúžiť nielen pre inšpirácie pre ďalší výskum ale aj pre analytické laboratória, potravinárske firmy, resp. firmy spracovávajúce koreniny. Vyzdvihujem technickú, organizačnú, analytickú ako aj vyhodnocovaciu stránku práce. c) hodnotenie postupu riešenia problému a výsledkov dizertačnej práce a konkrétny prínos doktoranda, Autor v práci analyzoval 16 vzoriek cesnaku rôzneho geografického pôvodu, z nich bolo 11 vzoriek čerstvého a 5 vzoriek dehydrovaného cesnaku. U papriky to bolo 37 vzoriek rôzneho geografického pôvodu, ktoré pochádzali zo 6-tich krajín sveta. Z nich bolo 11 vzoriek s chráneným označením pôvodu. U cesnaku bolo stanovovaných 12 analytických parametrov chromatograficky, gravimetricky, resp. podľa príslušných noriem. Metodika práce v dostatočnom rozsahu obsahuje popis a parametre použitých metód. Na analýzu vzoriek mrkvy bola použitá metabolomická analýza pomocou LC-TOF-MF, pričom boli zadefinované parametre nastavenia chromatografickej separácie, gradientovej elúcie HPLC a parametre nastavenia TOF-MS. Základom pre analýzy bola validácia vybraných analytických parametrov použitých inštrumentálnych metód. V rámci kalibrácie boli stanovené parametre ako posun retenčného času, opakovateľnosť merania, výťažnosť metódy, linearita metódy, limit detekcie a limit kvantifikácie, ktoré sú veľmi dôležité pre získanie objektívnych výsledkov analýzy alliínu z cesnaku. Podobne bola vykonaná aj validácia metódy stanovenia sacharidov pomocou HPLC-ELSD u mrkvy a validácia parametrov ICP-OES pre jednotlivé chemické prvky. Taktiež bola validovaná necielená analýza mrkvy na základe stability retenčného času, odchýlky určenia hmoty a opakovateľnosti merania, vyjadrenej RSD. Validácia vytvorila základ pre cielené analýzy vzoriek cesnaku, papriky a mrkvy, ktoré sú v jednotlivých podkapitolách charakterizované a vyjadrené v tabuľkovej a grafickej forme. Opis získaných výsledkov, tabuľkových hodnôt a grafov zodpovedá stanoveným cieľom, je zrozumiteľný, výstižný a konfrontovaný s výsledkami iných autorov. Prínos doktoranda spočíva predovšetkým v zvládnutí analytických metód, vykonaní validačných procedúr a ich následnom využití pri analýzach reálnych vzoriek. d) význam pre prax alebo rozvoj vedného odboru, Predkladaná dizertačná práca bola spracovaná z problematiky stanovenia analytických parametrov cesnaku, papriky a mrkvy používaných v potravinárskom priemysle a gastronómii. Analytická časť je náročná predovšetkým na technickú zručnosť, schopnosť priamej praktickej aplikácie, výber a validáciu vhodných metód ale aj na dodržiavanie metodických postupov v laboratóriu. Možno konštatovať, že po technickej a odbornej stránke autor zvládol problematiku, orientácia na vedecké prínosy a prínosy práce pre prax boli veľmi dobre využité. V práci boli využité viaceré metodické postupy, vysoká je využiteľnosť výsledkov v praxi a je základom pre riešenie problematiky podobného charakteru u iných druhov korenín. e) formálna úprava dizertačnej práce a jej jazyková úroveň Formálna úroveň dizertačnej práce je na požadovanej úrovni. Dizertačná práca je napísaná prehľadným a zodpovedajúcim štýlom s minimom a chýb a preklepov. Grafické vyjadrenie výsledkov má požadovanú rozlíšiteľnosť a zodpovedajúci vypovedaciu hodnotu. Celkovo bolo v práci spracovaných 32 tabuliek a 27 grafov resp. obrázkov z dosiahnutých výsledkov. Oceňujem tiež štúdium a použitie 175 aktuálnych literárnych zdrojov. f) splnenie požiadaviek podľa platnej legislatívy Záver Dizertačná práca spĺňa stanovený rozsah a má značný vedecký prínos a prínos pre prax. Autor práce získané výsledky publikoval na konferenciách a v impaktovaných a indexovaných vedeckých časopisoch, ktoré sú uvedené aj na konci práce. Na základe uvedeného odporúčam prácu k obhajobe a po je jej obhájení odporúčam udeliť Ing. Václavovi Štursovi akademický titul Ph.D. v doktorandskom študijnom programe Chemie a technologie potravin. V Nitre, 26.4.2021 prof. Ing. Jozef Golian, Dr.,

Navrhovaná známka

Otázky

Urík, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 135459