ŠPAČEK, D. Rozvoj obchodních aktivit společnosti ZETOR TRACTORS a. s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimberová, Iveta

Práce splňuje standardy po formální i obsahové stránce, v některých částech ale působí nevyváženě, některé analýzy jsou podrobné, jiné zase velice povrchní (zejména v oblasti analýz vnitřního prostředí bych očekávala hlubší pohled a kritické zhodnocení autora).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíle práce byly splněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Postup a adekvátnost použitých metod vyhovuje vytýčeným cílům. Vytknout lze nevyváženost v hloubkách jednotlivých analýz. V některých částech analýz např. analýzy trhu - výborně provedené, v některých částech pouze velice stručné (např. analýza vnitřního prostředí).
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Autor projevil velmi dobre schopnost interpretovat výsledky a formulovat závěry.
Praktická využitelnost výsledků C Navrhované řešení předpokládá praktické uplatnění.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C V teoretické části je zbytečně chaoticky vymezená strategická analýza, chybí charakteristika některých analýzy (např. analýzy trhu apod.). Práce má rezervy v oblasti citací, jsou v ni překlepy (např. str.40,46 apod.) . Postrádám určitou odbornou precíznost (např. někde autor hovoří o PEST analýze, na jimém místě používá PESTLE apod.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C V některých částech teorie nejsou doplněny citace, nebo spíše nebyly správně doplněny. Jsounapř. na začátku prvního odstavce a pak již zcela chybí (např. str. 15, 21-25 atd.)
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Chlebovský, Vít

Zvolený postup a metodika práce odpovídají stanoveným cílům. Rovněž formální náležitosti, odborná jazyková úroveň a práce s informačními zdroji je na úrovni odpovídající diplomové práci. V předložené práci oceňuji systematicky zpracované analýzy zaměřené na australský trh, ke kterému jsou vztaženy vypracované návrhy. Analýzy jsou přehledně shrnuty a jsou vyvozeny odpovídající závěry. Předložené návrhy respektují závěry z analýz a jsou zpracovány ve formě tří možných variant vstupu na australský trh s finálním doporučením jedné varianty. Návrhy jsou zpracovány včetně jejich ekonomického zhodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 111964