RONDOŠOVÁ, N. Návrh změn konceptu znalostního a talent managementu ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečná, Zdeňka

Závěrečná práce je zpracována po obsahové i formální stránce nadstandardním způsobem. Řešení je reálné, specifické danému prostředí a interdisciplinární (studentka zvládla odborně oblast řízení lidských zdrojů se zaměřením na znalostní management a rozvoj talentů, sama taktéž zvládla naprogramovat navržený modul personálního informačního systému).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Vytčený cíl byl naplněn nadstandardním způsobem. Studentka zvládla odborně naplnit cíle v oblasti řízení lidských zdrojů se zaměřením na znalostní management a rozvoj talentů, sama taktéž naprogramovala navržený modul jako součást personálního informačního systému.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Zvolený postup i metody jsou relevantní. Velmi kladně hodnotím kombinaci vhodných metod sběru dat, a zejména práci se skupinovým dotazováním.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Studentka prokázala nadstandardní schopnost práce s daty, přístup k jejich zpracování i následné zpracování v rámci návrhové části.
Praktická využitelnost výsledků A Výstupy práce jsou rozpracovány tak, že mohou být okamžitě aplikované do podnikové praxe.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Práce je vhodně strukturovaná, po formální stránce dobře zpracovaná, terminologie je požívaná ve správném kontextu.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Práce se zdroji byla korektní. Počet zpracovaných zdrojů je pro tento typ práce nadstandardní (55 literárních zdrojů, včetně zahraničních).
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kremláčková, Kateřina

Zvolené téma je aktuální a přínosné, jak pro analyzovanou společnost, tak i pro jinou organizaci. Diplomantka při zpracování své práce prokázala široké znalosti v oblasti analýzy dat, které využila pro návrh změn. Velmi oceňuji zpracování databáze vzdělávacích materiálů v MS SharePoint a naprogramování aplikace Talent Pool. Vytyčené cíle považuji za splněné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 112139