BIOLEK, M. Klientská aplikace protokolu DNS s grafickým rozhraním pro účely výuky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Jeřábek, Jan

Diplomová práce je zpracována velmi kvalitně po formální, jazykové i technické stránce a splňuje požadavky zadání. Student byl postaven před náročný úkol, který díky svému úsilí zvládl velmi dobře. Student průběžně doplňoval a zohledňoval další aktuální reference, které pomohly obohatit vytvořené dílo o nejnovější poznatky. Vytvářený software byl průběžně konzultován s vedoucím práce, v případě potřeby i na denní bázi a doplňován o užitečné funkce. Výsledek je velmi dobře použitelný, důkladně otestovaný a veřejně přístupný díky umístění na úložiště github. V závěru práce bylo navrženo zajímavé použití DNS systému, které bylo přidáno nad rámec zadání práce. K práci nemám výhrady a hodnotím ji plným počtem bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Komosný, Dan

Výstupem práce je aplikace pro testování systému doménových jmen. Aplikaci vidím jako přínosnou pro výuku i praxi. Oceňuji její veřejné publikování. Aplikaci jsem testoval pro standardní i nestandardní varianty použití. Nenašel jsem žádné nedostatky. Technická úroveň je vynikající. Taktéž formální úroveň. Použitá literatura je vhodně zvolena a její rozsah odpovídá odbornému rozsahu. Využitelnost výsledků je deklarována pro výukové účely. Dle mého názoru je vyvinutá aplikace vynikajícím nástrojem pro rozšíření znalostí studentů o fungování systému doménových jmen. Aplikaci lze také použít pro nalezení příčiny problémů při překladu doménových jmen. Závěr: Práce zcela splňuje zadání. Realizovaný výstup se jeví jako plně funkční a byl veřejně vystaven v podobně zdrojových kódů. Využitelnost aplikace je reálná.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Otázky

eVSKP id 133569