SÁMEL, M. Využití technologie studené kinetické depozice na materiálech používaných v elektrotechnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Binar, Tomáš

Autor předložené diplomové práce řešil problematiku technologie studené kinetické depozice (cold spray) na materiálech používaných v elektrotechnice. Snaha dosáhnout vysoké kvality výrobků, vyžaduje použití vysoce sofistikovaných technologií, které mají ale své provozní limity a mnohdy již nedosahují požadovaných parametrů ovlivňující jakost produktu. Z pohledu průmyslové výroby lze říci, že řešené téma nabízí celou řadu zajímavých aplikací, které mohou zabezpečit zajištění českých výrobků na světových trzích. Práce je kromě úvodu a závěru rozdělena do čtyř samostatných částí v rozsahu 105 stran včetně seznamu použité literatury, seznamu obrázků, tabulek, symbolů a zkratek. V úvodní části práce student výstižně seznamuje s řešenou problematikou a v navazující části detailně popisuje princip technologie cold spray, procesní parametry a je zde také uvedeno srovnání s konvenčními metodami nanášení povlaků. V dalších kapitolách autor na požadované úrovni popisuje aplikaci cold spray v praxi a korozi kovů. I přes skutečnost, že řešené téma je poměrně široké a nabízelo různý pohled zpracování, student zvolil vhodnou formu zpracování práce. Velmi dobrá kvalita zpracování teoretické části rovněž svědčí o hlubokých znalostech řešené problematiky, které se pozitivně odrazily v experimentální části. V úvodu experimentální části si student samostatně sestavil program laboratorního měření a od samého počátku projevoval vysokou míru samostatnosti a iniciativy i přes to, že zadané téma se na Ústavu elektrotechnologie řešilo poprvé. Stanovený program měření byl značně časově náročný vzhledem ke korozním zkouškám a nutnosti provádět měření na jiných pracovištích mimo VUT. Vzniklá pandemická situace studentovi, který je ze Slovenské republiky, znemožnila řešit výzkum postupně, ale i přes uvedené skutečnosti student program měření splnil. Výsledky z provedených měření nedestruktivní metody akustické emise na vzorcích vyrobených technologií cold spray při různé době depozice v korozní komoře jsou kvalitně zpracovány včetně diskuse a přináší vysoce hodnotné informace ze zkoumané problematiky. Následující metalografická analýza je pro jednotlivé vzorky (době depozice 100, 200 a 300 hodin) detailně zpracovaná s velmi dobrou interpretací dosažených výsledků měřených pomocí akustické emise. Nad stanovený cíl diplomové práce student, v části věnované diskusi výsledků, rovněž zpracoval celou řadu návrhů na zlepšení experimentálního měření (výroby vzorků, korozních testů, akustické emise, metalografické analýzy). Tyto návrhy obsahují cenné informace pro další výzkum v řešené oblasti. V poslední části práce je uvedený ilustrační příklad využití technologie cold spray na zařízení stykače. Dosažené výsledky a závěry jsou uplatnitelné v odborné praxi a mohou být dále rozpracovány například formou samostatného vědeckého úkolu. Všechny požadavky kladené na zpracování diplomové práce jsou splněny. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji výsledné hodnocení A – 96 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Zimáková, Jana

Práce je napsána přehledně a je vhodně rozdělena do jednotlivých kapitol. V teoretické části jsou popsány pricipy nízko- a vysokotlakové cold spray technologie, jejich procesní parametry technologie a vliv na kvalitu vytvořeného povlaku, jsou zde také uvedeny výhody a nevýhody a aplikační odvětví pro využití cold spray. Samostatné kapitoly jsou věnovány korozi kovu a popisu akustické emise, která byla během experimentu použita. V praktické části student, ve spolupráci s Ústavem materiálových věd, vytvořil povlak Cu na základním materiálu (Al) pomocí technologie cold spray. Tyto vzorky pak byly podrobeny koroznímu působení v solné komoře s různou dobou depozice (100, 200 a 300 hodin). Po celou dobu korozního působení byl snímán signál akustické emise. Jelikož je vyhodnocování působení koroze pomocí akustické emise, dá se říct, experimentální metoda, jsou výsledky doplněny o metalografickou analýzu. Celý průběh experimentu a výsledky jsou přehledně uvedeny v druhé kapitole. Jediné nejasnosti vidím ve vyhodnocení velikosti trhlin pomocí metalografické analýzy u vzorků označených čísly 3 a 4. Vzhledem k tomu, že u těchto vzorků došlo během řezání k delaminaci naneseného povrchu a jeho opětovnému zalisování, dají se tyto výsledky označit minimálně jako diskutabilní. Jako příklad využití cold spray technologie v praxi student navrhl úpravy spínacích kontaktů stykače. Návrh je popsán ve 3. kapitole. Je zde uvedeno, že takto upravený snímač bude mít velký ekonomický dopad. Tuto část by chtělo více dopracovat a uvést finanční bilanci. Za velice zdařilou považuji kapitolu číslo 4, kde v diskuzi k výsledkům student uvádí i další možná vylepšení jednotlivých částí experimentu. Po obsahové stránce je práce na velice dobré úrovni. Objevuje se v ní jen několik překlepů, pár nepřesných formulací a kvalita některých vložených obrázků je špatná – popisky jsou špatně čitelné. Všechny požadavky kladené na zpracování diplomové práce jsou splněny. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji výsledné hodnocení B – 89 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 134503