ŠINDLER, M. Zpracování dokumentace pro testovací stanici výrobní linky řídicích jednotek tepelných čerpadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Polsterová, Helena

Student Bc. Matěj Šindler zpracoval diplomovou práci na téma „Zpracování dokumentace pro testovací stanici výrobní linky řídicích jednotek tepelných čerpadel“ pro firmu Daikin Device Czech s.r.o. Úkolem studenta bylo vytvořit, ve spolupráci s firmou, dokumentaci shrnující testovací postupy a také dokumentaci popisující zpracování testovací stanice pro výrobní linku NN skříněk (switchboxu) tepelných čepradel. V práci je detailně popsána problematika testování. Jsou zde uvedeny praktické poznatky a postupy, které je třeba ovládat a využít při stavbě testovacího programu. Student prostudoval dostupnou literaturu a vypracoval teoretickou část práce v potřebném rozsahu. Praktická část je zaměřená na princip testování s popisem tvorby testovacího programu. Je zde zdůrazněna důležitost správného zapojení testovacího konektoru a jsou uvedeny příklady správné i špatné volby zapojení. Student pravidelně konzultoval řešenou problematiku ve firmě a velmi dobře spolupracoval i s vedoucí práce. Po celou dobu zpracovávání diplomové práce postupoval student pečlivě a svědomitě. Předložená práce po odborné i formální stránce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, proto ji doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Škranc, Petr

Diplomová práce pana Bc. Matěje Šindlera se věnuje zpracování a popsání metod a postupů pro testování funkčnosti řídicích jednotek (switchboxů) a jejich tvorbě ve společnosti Daikin Device Czech s.r.o. (DDC). Teoretická část zahrnuje krátké seznámení se společností DDC, stručný popis principu funkce tepelného čerpadla a jeho hlavních částí, také představuje základní typy jednotek pro tepelná čerpadla vyráběných společností Daikin. Dále se zde student seznamuje s linkou výroby řídicích jednotek (switchboxů) tepelných čerpadel a výrobním postupem. Vhodné je zde i zmínění obecných bezpečnostních a kvalitativních opatření na lince. Teoretickou část uzavírá rozdělení typů switchboxů, které naznačuje jejich rozmanitost, a tím i rozmanitost při testování jejich funkčnosti. V praktické části se student věnuje nejprve obecnému přehledu struktury metody pro testování funkčnosti switchboxů, který následně rozebírá podrobněji a uspořádává jednotlivé testovací úkony do logické sekvence tak, jak by měly po sobě následovat. Vhodné je zde uvedení a popsání příkladů testování tří základních různých zapojení vodičů do svorkovnice X2M, která vyžadují různý přístup tvorby sekvence testovacích kroků v testovacím programu. V poslední kapitole praktické části je pak popsána metoda přípravy testovacího konektoru, kterým se testovací zařízení připojuje ke switchboxu. Správně jsou zde uvedeny příklady ověření toho, že navržený konektor je schopen indikovat různé varianty špatných zapojení. Praktické využití práce je, že poznatky shrnuté v kapitolách praktické části budou použity jako základ pro stanovení metodických pokynů, které standardizují postupy tvorby testů funkčnosti při zavádění výroby nových typů switchboxů. Ziskem je pak zejména snížení času přípravy nového testu funkčnosti. Nedostatkem je absence praktické ukázky metody optimalizace zapojení testovacího konektoru v případě, kdy je během výroby produktu zjištěno, že testovací zařízení není schopno indikovat určitou kombinaci záměny vodičů ve svorkovnici (např. X2M) a je nutno tento stav odstranit. Vzhledem k tomu, že jde o okrajovou část téma a hlavní část zadání byla splněna na požadované úrovni, jde pouze o mírný nedostatek. Celkově působí práce kompaktně. Má správné logické uspořádání od počátečního představení společnosti, stručného vysvětlení funkce tepelného čerpadla a rozdělení jednotek pro tepelná čerpadla, jichž se produkty vyráběné a testované v DDC týkají, přes seznámení s linkou a postupem výroby řídicích jednotek (switchbox), jejich rozdělení, až po uvedení metody testování funkčnosti a tvorbě testovacích programů (software), testovacích konektorů a speciálních přípravků (hardware). Formální stránka práce je na velmi dobré úrovni. Jasné a stručné vyjadřování napomáhá celkové dobré srozumitelnosti. Kvalita obrázků je mírně proměnlivá, to je však dáno velmi různorodými zdroji informací. Jazyková úroveň je rovněž na velmi dobré úrovni s minimem pravopisných a gramatických chyb. Odkazy na literární zdroje jsou použity správně jen u konkrétních tvrzení a grafik. Nejsou zde zbytečné odkazy na obecně známé informace a i seznam literatury neobsahuje nejednoznačné či nedůvěryhodné zdroje. Zadání bylo splněno a práce splňuje všechny požadavky kladené na diplomovou práci včetně užitné hodnoty pro společnost DDC. Vyskytl se pouze mírný nedostatek v praktické části, a proto práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 134506