JANIŠ, A. Mechanické vlastnosti materiálů pro 3D tisk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Vyroubal, Petr

Diplomová práce pana Janiše se zabývá mechanickými vlastnostmi materiálů pro 3D tisk a konstrukcí zařízení, které je schopné realizovat tahové zkoušky, těchto materiálů, dle příslušné normy. Úkolem diplomanta bylo nastudovat problematiku realizace tahových zkoušek materiálů, které se používají v oblasti FDM 3D tisku dle příslušných norem, o čemž pojednává jeho teoretická část diplomové práce. Zde pan Janiš využil dostatečné množství relevantních zdrojů, pro studium dané problematiky. Podstatnou část práce pak tvoří praktická část, kde diplomant realizuje konstrukci vlastního zařízení, které je schopno tyto zkoušky realizovat. K návrhu zařízení využil program SolidWorks, kde využil pokročilé metody modelování k ověření správnosti mechanického návrhu a pro tvorbu výrobní dokumentace. Další částí bylo osazení zařízení potřebnou elektronikou a vytvoření programu, který byl implementován do platformy Arduino. Nedílnou součástí práce je pak návrh metodiky měření, kterou ověřil na 3 typech plastů, jejichž výsledky pak v práci, společně návrhem metodiky měření, prezentuje a zhodnocuje. Práce je psána logicky a přehlednou, čtivou formou. Po grafické stránce je také velice zdařilá. Student pracoval víceméně samostatně a využíval konzultací, které vedl konstruktivně a přicházel vždy připraven a s návrhy vlastních postupů a nápadů. Vzhledem k situaci v semestru a nemožnosti realizace práce v laboratoři student realizoval vše v domácích podmínkách, což určitě nebylo lehké a z mé strany oceňuji jeho přístup, zručnost a preciznost se kterou konstruoval zařízení a vlastní diplomovou práci. Přínos práce vidím ve funkčním zařízení, které je možné využít v laboratoři pro měření mechanických vlastností plastových materiálů. Výsledky budou primárně určeny pro vstupní data simulací namáhání 3D tisknutých modelů. Zařízení je tak připraveno na další modifikace a experimenty v oblasti materiálového inženýrství. Vzhledem k výše uvedenému navrhuji práci hodnotit stupněm A

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Maxa, Jiří

Pan Bc. Adam Janiš svoji diplomovou práci na téma: MECHANICKÉ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ PRO 3D TISK vypracoval v rozsahu 55 stran a rozdělil ji do 8mi hlavních kapitol. V úvodu je velmi pečlivě popsána charakteristika 3D tisku, na kterou následuje přehled v oblasti využití v praxi. Následující kapitola z oblasti mechanických zkoušek plastových materiálů ukazuje na hluboký vhled studenta do řešené problematiky. Popis vlastního řešení, které student zvolil, také prokazuje odpovídající znalosti a považuji je za odpovídající nárokům na diplomovou práci, včetně řešení problémů, na které student narazil a v práci popisuje. K práci nemám větší připomínky, obsahuje velmi málo překlepů, jen místy by mohla být lepší slohová skladba vět. U obr. 5.2 a 5.3 by bylo dobré popsat pozice. U normalizovaných součástí v kusovníku 5.1 by bylo dobré uvést normy pro přesné určení o jaký typ například šroubu se jedná. V přílohách ve výkresech je několik menších nedostatků v oblasti kótování, absence tolerování a grafické úpravy, například přebytečné nuly. V práci uvádíte: „Zajímavé je, že hodnoty poměrného prodloužení jsou téměř totožné pro oba vzorky.“ Tato hodnota není závislá na průřezu, což je případ i nižší výplně. Uvedené komentáře nijak nesnižují jinak vysokou kvalitu práce a z ní vyplývající přístup studenta. Zadání bylo splněno, dle výše uvedeného doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 134516