HORÁK, L. Použití standardu ISA 95 pro část výrobní linky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Štohl, Radek

Cílem diplomové práce bylo navrhnout a realizovat implementaci standardu ISA-95 pro automatizovaný panákovač a lisování podtácků. Diplomant ve své práci splnil všechny body zadání. Popsal základní myšlenky standardu ISA-95, pro implementaci vybral vhodné programy, ve kterých realizoval potřebné funkčnosti. Vše řádně ověřil na skutečných zařízení v laboratoři ústavu. Rozsah diplomové práce je 75 stran (úvod až závěr). Práce je psaná v logickém sledu. Student při vypracování vycházel z literárního průzkumu, kdy v seznamu citované literatury uvádí 28 literárních zdrojů, na které se v práci průběžně odkazuje. Student byl během vypracování diplomové práce aktivní, postup prací pravidelně konzultoval s vedoucí práce. Pracoval samostatně a systematicky.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Knobloch, Tomáš

Posudek oponenta je přiložen ve formátu PDF.

Navrhovaná známka
A
Body
92

eVSKP id 134527