HUDCOVÁ, A. Návrhy změn metodiky hodnocení dodavatelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartes, František

Autorka řešila v současné době velmi náročný úkol, a to navrhnout kvalitní postup hodnocení dodavatelů. tato povinnost sice vyplývá z norem ISO ř. 9 000, ale v praxi jsou s navržením skutečně smysluplného systému hodnocení dodavatelů značné problémy. Je třeba říci, že k tomuto úkolu přistoupila diplomantka velmi odpovědně. Tomu také odpovídá zvolený postup prací (metod). Výsledky ke kterým autorka dospěla jsou v podnikatelské praxi použitelné. 1) Jaké obtíže čekáte v souvislosti s realizací vašich návrhů do podnikové praxe? 2) Jak byste tyto obtíže řešila?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ambrož, Filip

Vzhledem k tomu, že téměř ve všech oblastech hodnotím známkou výborně, nemám zásadní připomínku. Práce je psaná kultivovaně a bez chyb. Práce vyhovuje, z mého pohledu, všem podmínkám kladeným na diplomovou práci, proto ji také doporučuji k obhajobě. Ve shrnujícím komentáři bych chtěl ocenit zejména část teoretickou včetně zajímavého výběru odborné literatury. Analytická část je také zajímavá, autorka práce vcelku přesně pochopila problematiku hodnocení dodavatelů, takže některé předložené návrhy změn je možné realizovat v praxi celkem rychle a bez velkých nákladů, ale u dalších je to už otázka navýšení lidských kapacit ve firmě případně rozhodnutí o strategické investici jako je nákup specializovaného softwaru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 111745