VYBÍRAL, P. Využití Competitive inteligence v malé firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartes, František

Předložená práce je zpracována na velice dobré úrovni se znalostí řešené problematiky. Autor zde využil svoje dlouholeté zkušenosti z dané problematiky. Návrhy, ke kterým dospěl, jsou v praxi využitelné. Je možno mu vytknout nedodržení zadaných pokynů (cíl práce,…) a z toho vyplývající stav DP. Otázky: 1) Jaké obtíže čekáte v souvislosti s realizací vašich návrhů do podnikové praxe? 2) Jak byste tyto obtíže řešil?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Rompotl, Jaroslav

Diplomová práce je na dobré úrovni, ale k její škodě není např. metoda klíčových předpokladů zrealizována v plném rozsahu ( nejsou zpracovány všechny její předepsané kroky). Otázka: Vysvětlete metodu klíčových předpokladů

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 112114