RADA, J. Konstrukční návrh planetové převodovky RC modelu vyráběného metodou 3D tisku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Otipka, Václav

Pan Jan Rada se ve své bakalářské práci zabývá konstrukčním návrhem planetové převodovky pro RC model terénního automobilu, který je majoritně vyráběn dostupnými metodami 3D tisku. V průběhu vytváření práce autor využíval několika konzultací s vedoucím práce. Autor v práci nejprve uvádí přehlednou rešerši z oblasti 3D tisku, v níž jsou rozebrány aktuálně dostupné technologie, používané materiály i samotný postup při realizaci tištěného prototypu FDM metodou. Je škoda, že vypracovaná rešerše nevyužívá vetší množství aktuálních publikací, které by práci pravděpodobně dále obohatily. V práci dále následuje část, ve které autor rozebírá vlastní konstrukční návrh planetové převodovky, jenž byl vytvořen s využitím nabytých vědomostí z provedené rešerše a s respektem vůči kladeným požadavkům ze zadání práce. Navržená planetová převodovka veškeré kladené požadavky splňuje a představuje tak funkční řešení, které bylo také částečně ověřeno výrobou fyzického prototypu. Bohužel se ale v práci celkově vyskytuje několik nedostatků, které snižují její celkové hodnocení. Jedná se především o řadu překlepů, objevují se prohřešky z oblasti gramatiky, formátování či nepřesných formulací autorových myšlenek. Jako jeden z nedostatků taktéž shledávám nesrovnalosti související s citováním, kdy jsou například v seznamu použité literatury opakovaně zcela zbytečně uváděny v práci nevyužívané zdroje. Přiložená výkresová dokumentace pak vykazuje pouze drobné nedokonalosti například v podobě chybějících hran apod. Celkově lze konstatovat, že autor splnil veškeré cíle práce, a proto práci doporučuji k obhajobě s výsledným hodnocením „C“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Rekem, Jakub

Bakalárska práca pána Radu je zameraná na konštrukčný návrh planétovej prevodovky vyrábanej metódou 3D tlače. Rešeršná časť obsahuje kvalitne spracovaný prehľad dostupných technológií 3D tlače a používaných materiálov. Nasledujúca kapitola v krátkosti popisuje mechanizmus planétovej prevodovky a podmienky jej správnej funkcie. Samotný konštrukčný návrh hodnotím taktiež kladne, pretože spĺňa požiadavky zadania pri veľmi limitovanom dostupnom zástavbovom priestore a jeho kvalita bola overená fyzickou realizáciou prototypu. Planétové prevody boli zvolené kvôli vysokému opotrebeniu pôvodne použitého čelného ozubenia. Prevodovka v súlade so zadaním nie je posudzovaná z pevnostného hľadiska. Napriek tomu považujem rozvahu nad opotrebením navrhovanej planétovej prevodovky formou jedinej vety v závere práce za nedostatočnú. Z grafickej stránky úroveň práce znižuje kvalita obrázkov z CAD modelára. Gramatika nie je hodnotená, ale práca obsahuje niekoľko štylistických a typografických chýb, z nich dve v Úvode. Kvalita výkresov je dobrá, zmrštené logo v razítku je veľmi neprofesionálne.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 131966