KONEČNÝ, M. Návrh mikrorobotů - nosná sestava (křídlo mikrorobotu) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Simeonov, Simeon

V bakalářské práci student analyzoval současný stav poznání v oblasti mikrorobotiky. Zaměřil se na vliv zmenšování rozměrů a z toho vyplývající změnu sil působících na mikroroboty. Analyzoval zdroje pohybu, převodové mechanizmy a různé typy aktuátorů. Okrajově se věnoval problematice senzoriky a řízení mikrorobotů. Jelikož v současnosti nedisponujeme technologií na výrobu mikrorobotu, student zvětšil vyvíjené komponenty, aby mohl realizovat nosnou sestavu – křídlo mikrorobota. Přitom si je student vědom, že se mění silové faktory, jak popsal v teoretické části pojednání. Pro výběr tvaru a charakteristiky křídla se student inspiroval přírodou – létavý hmyz. Tvar kostry realizovaného křídla převzal ze skutečných křídel mouchy domácí s malými úpravami pro větší tuhost křídla. Z praktických důvodů je pro akční člen použit DC kartáčový motor, i když student si je vědom, že takový typ motoru je nevhodný pro mikroroboty. Student navrhl funkční kinematický mechanismus, i když s omezeními stupně volnosti oproti reálnému hmyzu. Velmi důsledně se student věnuje problematice řízení pohybu, kde provedl analýzu způsobu řízení pohybu křídla. I když se nejedná o funkční létající mikrorobot, považuji práci studenta za hodnotnou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hůlka, Tomáš

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem nosné sestavy, konkrétně křídla mikrorobotu. V teoretické části se autor zabývá důsledky zmenšování rozměrů a několika druhy pohybových mechanismů. Praktická část se věnuje návrhu a výrobě modelu křídla inspirovaného křídlem mouchy domácí. Po formální stránce obsahuje práce drobné nedostatky v podobě nekonzistantního formátování, překlepů ("křehkou kostra", nadpis kap. 3.2 apod.), podivné strany zadání atd. Po stránce obsahové je sice v práci mechanismus včetně návrhu a výroby popsán, postrádá však informace o parametrech křídla (rozměry, hmotnost apod.) a také jakoukoliv formu otestování chování a funkčnosti křídla takže není možné posoudit úspěšnost navržené konstrukce. Je však nutné podotknout, že obtížnostně toto zadání (zvláště cíl praktické aplikace) značně převyšuje nároky kladené na bakalářskou práci. Proto práci doporučuji k obhajobě s výsledným hodnocením - dobře/C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 132023