MATUŠKOVÁ, L. Virtuální testování autonomních vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Porteš, Petr

Téma bakalářské práce Lucie Matuškové je zaměřené na virtuální testování autonomních vozidel. Konkrétně bylo cílem popsat účel, skladbu a způsob práce softwarů zaměřených tímto směrem. Práce studentky má dvě části, první část se zabývá popisem softwarů a druhou část tvoří simulace vytvořené v software Virtual Test Drive (VTD). V první části se studentka věnuje autonomním vozidlům a úrovním autonomního řízení. V části zaměřené na software se studentka zaměřila na program ADAMS/Car, jako zástupce softwaru pro simulaci dynamiky vozidel a na software VTD jako typického zástupce v oblasti programu specializovaného na testování funkcí autonomního vozidla. Jak již bylo zmíněno, studentka ve druhé části vytvořila 2 simulace v softwaru VTD, kterými demonstrovala funkce takto orientovaných softwarů. Videa ze simulací jsou přílohou k této práci. Studentce byl pro vypracování bakalářské práce zapůjčen program VTD firmou MSC Software nainstalovaný na notebooku s operačním systémem LINUX. To na jedné straně představovalo příležitost pracovat s tímto softwarem, který je relativně nový a má zatím jen velmi malý počet instalací v ČR. Na druhé straně byl software poskytnut, s ohledem na epidemickou situaci, bez předchozího školení a s velmi omezenou podporou. To kladlo velké nároky na studentku při seznamování se se strukturou, funkcemi a obsluhou tohoto softwaru. Omezené byly rovněž možnosti podpory při řešení vzniklých problémů. Studentka přistoupila k řešení bakalářské práce s odhodláním a zaujetím. Při práci, zejména se softwarem, pracovala velmi samostatně. Zadání bakalářské práce bylo splněno. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Fojtášek, Jan

Tato bakalářská práce se zabývá nástroji pro virtuální testování autonomních vozidel. Nosnou částí práce je popis praktického využití systému Virtual Test Drive, pomocí kterého autorka simulovala několik situací autonomního vozidla v provozu. Poměrně pečlivě je popsáno prostředí softwaru i jednotlivé parametry, které je možno při tvorbě takovéto simulace nastavit. Práce tak obsahuje základní seznámení s ovládáním softwaru. Po provedení simulace však chybí detailnější popis výsledků a vyvození závěrů. Po formální a grafické stránce práce působí málo propracovaně a vykazuje řadu nedostatků jako například citace některých informačních zdrojů, které nejsou v souladu s citační normou, nejednotnou úpravu záhlaví, nejednotný font písma a z hlediska gramatiky překlepy v některých případech dokonce bránící porozumění textu. Těchto nedostatků by bylo vhodné se při psaní podobného typu práce do budoucna vyvarovat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 132204