ZELINKA, M. Vliv tvaru čela lidské hlasivky na její modální charakteristiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Hájek, Petr

Lidské hlasivky mění v průběhu jednoho kmitu svůj tvar. Vzhledem k tomu, že většinou kmitají blízko některé ze svých vlastních frekvencí, neměla by změna jejich tvaru významně ovlivňovat vlastní frekvenci, protože pak by mohly hlasivky kmitat nepravidelně. Bakalář proto vytvořil parametrický model hlasivky podle literatury a ověřil, jestli skutečně k výrazné změně vlastních frekvencí nedochází. V bakalářské práci popisuje tvorbu modelu, při níž vychází z literatury a výsledky srovnává s publikovanými pracemi. Cíle a požadavky byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Švancara, Pavel

Bakalářská práce se zabývá výpočtem vlastních frekvencí lidské hlasivky pro různé úhly čela. V úvodních kapitolách jsou shrnuty základní poznatky o anatomii lidského hlasového ústrojí a tvorbě hlasu. Následuje přehled a popis doposud v literatuře publikovaných výpočtových modelů lidských hlasivek. V této rešeršní části trošku postrádám uvedení literatury zabývající se přímo výpočtovým modelováním vlastních frekvencí hlasivek a uvedení získaných hodnot. V následující kapitole jsou potom uvedeny výsledky výpočtu vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitů s využitím metody konečných prvků pro prostorový čtyřvrstvý model hlasivky založený na Shererově M5 geometrii pro různé úhly čela hlasivky. Práce je až na několik překlepů a nepřesných formulací zpracována přehledně a s dobrou grafickou úpravou. Práce splnila všechny cíle zadání a doporučuju ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 132260