PAULÍK, L. Přehled typů hluku způsobeného kompresorem turbodmychadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Vacula, Jiří

Bakalářská práce Lukáše Paulíka zahrnuje 44 stran bez úvodních formálních částí, přehledu literatury a seznamu použitých označení. Tato práce má charakter rešerše a zabývá se popisem jednotlivých typů hluku radiálního kompresoru. Je třeba vyzdvihnout vysokou úroveň zpracování této práce. Autor pracoval velmi samostatně, vybrané dílčí problémy konzultoval a dokázal velmi přehledně zpracovat zadané téma tak, aby bylo čtenáři maximálně srozumitelné. Dále autor dokázal nejen vytvořit literární rešerši shrnující danou problematiku, ale prokázal i schopnost doplnit jednotlivé pasáže vlastními poznámkami. Autor výjimečným způsobem jednoznačně splnil zadání práce. Práce je doporučena k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Novotný, Pavel

Závěrečná práce Lukáše Paulíka zahrnuje 44 stran bez úvodních formálních částí, přehledu literatury a seznamu použitých označení. Práce je převážně rešeršního charakteru s jasně zřetelným vlastním vyhodnocením. Práce shrnuje problematiku hluku radiálních kompresorů s ohledem na aktuálně publikované skutečnosti. Většina uvedených zdrojů informací pochází z kvalitní světové literatury, většinou z impaktovaných časopisů, značná část z těchto zdrojů byla publikována v posledních 10 letech. V práci prezentovaný přehled problematiky hluku kompresorů je zpracován výjimečně kvalitně, výrazně překračuje obvyklou úroveň těchto typů závěrečných prací. Student vynikajícím způsobem popisuje a vlastními komentáři doplňuje jednotlivé zdroje zvuku. Závěry jsou správné a přínosné. Vlastní přínos studenta k hodnocení dané problematiky je zřejmý. Z hlediska formálního zpracování je práce vyhotovena výborně, občas se sice vyskytne drobný překlep nebo drobné nedostatek s formátováním, ale tyto nesnižují kvalitu práce. Cíle práce jsou jednoznačně splněny v celém rozsahu a práce jako celek splňuje požadavky kladené na závěrečnou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 132543