HORT, L. Návrh parogenerátoru pro jadernou elektrárnu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Milčák, Pavel

Bakalářská práce je zaměřena na návrh parogenerátoru pro nový jaderný zdroj Dukovany. Na úvodní teoretickou část věnovanou jaderné energetice navazuje rešerše možných typů parogenerátorů. Stěžejní částí práce je tepelný výpočet horizontálního parogenerátoru, který vyplynul z koncepčního návrhu. Bakalářská práce je zpracována na dobré úrovni, svědčí o dobré orientaci studenta v dané problematice. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Špiláček, Michal

Představená práce se skládá z části rešeršní a části výpočtové. Rešeršní část má hlavní nedostatek v laxní práci se zdroji, kdy v úvodu nejsou uvedeny vůbec. Oddíl 1 sděluje informace zmateným, neúplným a občas i zavádějícím způsobem. Oddíl 2 už je sepsán lépe, ale obrázek 5 je nelogicky zde, a ne v oddílu 3. Oddíly 3 a 4 obsahují výpočtovou část. Oddíl 3 není ozdrojován a oddíl 4 má zdroje sloučení a není tam možné určit, ze které literatury je která rovnice čerpána. Struktura výpočtu je v pořádku a výsledky odpovídají. Zadané hodnoty jsou podobné jako parametry JE Temelín, a i uveden výsledky se podobají parametrům parogenerátoru využívaného v této elektrárně. Ale jsou zde časté překlepy, které zhoršují orientaci ve výpočtu a snižují jeho kvalitu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 132729