JIROUŠEK, L. IoT zavlažování pokojové rostliny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Šoustek, Petr

Bakalářská práce Lukáše Jirouška se věnuje konstrukci IoT závlahy pokojové rostliny. V teoretické části autor popisuje již existující řešení různých druhů závlah pokojových rostlin a výběr komponent pro vlastní závlahu. V praktické části je nejprve uveden popis několika návrhů závlahy, včetně jejich kladů a záporů. Následuje popis sw. řešení a výroba vlastní konstrukce a montáž. Na závěr je pak uvedeno ekonomické zhodnocení. Student pracoval s proaktivním přístupem a téměř zcela samostatně. Výsledkem je funkční systém, který splňuje zadání. Proto tuto práci doporučuji k obhajobě a hodnotím výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kůdela, Jakub

Tématem bakalářské práce je návrh IoT systému pro zavlažování pokojových rostin. V úvodních částech jsou stručně popsány teoretické základy zavlažovacích systémů, IoT technologií a existující řešení. V dalších kapitolách následuje postup tvorby vlastního řešení a výběr vhodných komponent. Práce je logicky členěna a text obsahuje jen minimum překlepů (jen podkapitola 7.4 by nejspíš měla být delší než jedna věta). Jako lehký nedostatek vidím chybějící údaje o ceně konkurenčních řešení a komponent, které nebyly vybrány - v práci se vždy uvádí, že daná komponenta/řešení je dražší (a proto nebylo použito), ale o kolik je dražší, se z textu nedozvíme. Celkově práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 132795