ČÍP, P. Detekce a rozpoznávání dopravních značek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Horák, Karel

Student se chopil zpracování diplomové práce na téma Detekce a rozpoznávání dopravních značek velmi aktivně a po celou dobu realizace vykazoval vysoký zájem o zadanou problematiku. Orientaci v určené oblasti a úroveň nabytých odborných znalostí lze charakterizovat jednoznačně jako vysokou, stejně tak i studentovu iniciativu a samostatnost při řešení, která však ve svém důsledku logicky vedla ke skromné činnosti konzultační. Student zpracoval zadané téma detailně jak z hlediska formálního tak i obsahového, realizoval řadu experimentů a sestavil funkční programový celek pro detekci dopravních značek a to přesně v souladu se zadáním. Předložená diplomová práce svědčí v celém svém rozsahu o zjevných inženýrských schopnostech studenta, a proto ji bez námitek doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury A 10/10
Formální zpracování práce A 20/20
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Splnění zadání A 50/50
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Honec, Peter

Úkolem studenta bylo studium a implementace metod pro rozpoznávání dopravních značek v reálné obrazové scéně. Zadání diplomové práce lze hodnotit jako odborně i časově náročnější. Student jej svým nasazením a přístupem do hloubky problému přesunul do kategorie velmi náročné. Úspěšné splnění zadání předpokládalo jednak nastudování současných metod předzpracování obrazu a detekce dopravních značek a hlavně jejich aplikaci do reálných podmínek. Práce má 91 stran a je přehledně rozdělena do 10 kapitol. Po stránce odborné i formální je práce velmi zdařilá a student prokázal zjevné inženýrské schopnosti. Pro úspěšné zvládnutí úkolu bylo nutné problém vyřešit velmi komplexně a sáhnout po mnoha dovednostech hodných inženýra - nastudování teorie, metod zpracování obrazu, používání programovacích nástrojů a používání zdravého úsudku. Z práce bych vyzdvihnul čišící snahu o co nejrozsáhlejší rešerši ještě před samotným řešením problému. Mnoho úsilí bylo věnováno výběru vhodných metod pro segmentaci oblastí, jejich klasifikaci a identifikaci piktogramu dopravní značky. Z práce je patrné, že student tyto metody opravdu testoval, vybíral nejvhodnější a nespokojil se s první dostačující metodou. Pozitivní je také fakt, že práce nezůstala jen na papíře, ale že student navržené metody úspěšně otestoval na reálných snímcích z provozu na komunikacích. Student nezvládl do termínu odevzdání práce přepsání algoritmů z Matlabu do C++, což bych však vzhledem k rozsahu práce neposuzoval jako handicap. Student zřejmě záměně vytvořil v práci několik gramatických chyb, aby alespoň trochu potěšil zklamané oponenty. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce A 9/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Splnění požadavků zadání A 20/20
Navrhovaná známka
A
Body
99

Otázky

eVSKP id 22225