KAŠPÁREK, L. Dynamické vážení vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Beneš, Petr

Diplomová práce navazovala na předchozí semestrální projekty, hlavním cílem práce bylo vybrat a ověřit některou z metod dynamického vážení vozidel. Student dokázal samostatně nastudovat problematiku. Řešenému problému věnoval čas průběžně během celého semestru, nicméně se mu nepodařilo práci dokončit v původně plánovaném termínu, zejména z důvodů spojených s problémy při zajištění testovacího vzorku snímače a při vlastní realizaci experimentu. Konzultace vyžadoval v odpovídajícím rozsahu. Během práce se nesetkal s dalšími významnými problémy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání D 30/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
71

Posudek oponenta

Klusáček, Stanislav

Cílem diplomové práce bylo seznámit se s problematikou vážení vozidel za jízdy. Vypracovat přehled vhodných metod a následně vybrat a ověřit některou z metod využívající piezoelektrických kabelů. V úvodní teoretické části práce student uvedl popis parametrů sledovaných v silničním provozu, popis problematiky systémů a snímačů pro dynamického vážení a piezoelektrických senzorů. Dále jsou též v teoretické části popsány senzory na piezoelektrickém principu používané v dynamickém vážení, vyhodnocení signálu z nich, problematika metody výpočtu, měření a reprezentace výsledků . V praktické části práce je realizován velmi jednoduchý experiment, jehož smyslem bylo ověřit funkčnost/realizovatelnost dynamického vážení pomocí piezokabelu Roadtrax BL a zkonstruovaného převodníku a jsou prezentovány výsledky tohoto experimentu. Oproti zadání chybí alespoň diskuze nad podmínky pro skutečnou použitelnost/realizovatelnost tohoto experimentu, t.j. např. hloubka a způsob uložení. V závěru bohužel nejsou zmíněny (diskutovány) výsledky z praktické části například přesnost, použitelnost, doporučení. Po časové stránce se jednalo o středně náročné téma, které předpokládalo získání znalostí z oblasti dynamického vážení, t.j. snímačů, měření a zpracování signálů z měření. Po grafické stránce je práce na dobré úrovni, ale vyváženost teoretické a praktické stránky je v silném nepoměru (42 stran teorie, 12 stran praktické části). Nicméně dosažené výsledky svědčí o inženýrských schopnostech diplomanta a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce E 25/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 22224