VESELKA, M. Měření a analýza kinematiky zadního víceprvkového zavěšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Blaťák, Ondřej

Pan Veselka se v rámci své diplomové práce zaměřil na měření a analýzu kinematiky zadního víceprvkového zavěšení vozidla. Výsledky práce mají svůj význam i pro další vědecké práce přímo na Ústavu automobilního inženýrství (oblast aerodynamiky). Diplomant nejdříve provedl s využitím optických scannerů měření polohy kinematických bodů na vozidle Škoda Yeti a posléze tuto nápravu s využitím multibody systému ADAMS kinematicky analyzoval. U uvedeného typu nápravy je bez použití multibody softwarů nemožné usuzovat na kinematiku zavěšení. Diplomant ke zpracování diplomové práce přistupoval svědomitě, v některých fázích však poněkud méně samostatně. Na druhé straně je třeba vzít v úvahu mimořádnou náročnost (časovou i zvládnutí optických systémů) měření s optickými scannery. Stejně tak zvládnout práci se systémem Adams Car, ke kterému je k dispozici jen minimum podkladů, není jednoduché. Diplomant prokázal schopnost využít znalosti ze studované specializace ke zvládnutí úkolů, které byly na něj, jakožto řešitele diplomové práce kladeny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Vančura, Jan

Diplomová práce je zaměřená na měření a analýzu kinematiky zadního víceprvkového zavěšení kola vozidla Škoda Yetti. K naplnění cílů zadané vedoucím práce použil diplomant vhodně zvolené postupy, především je nutné vyzdvihnout zvládnutí propojení dvou systémů reverzního inženýrství ATOS a TRITOP, které nejsou na ÚADI součástí běžné výuky a jejich využití je velice časově náročné. Získaná data popisující souřadnice kinematických dvojic diplomant dále využil v sw. AdamsCar, ve kterém byly provedena samostatná kinematická analýza. Získané poznatky jsou z mého pohledu dále využitelné. Stylistická a grafická úprava jsou na dobré úrovni, což se nedá říct o logickém členění práce. Některé kapitoly v závěru práce jsou teoretického charakteru a spadají do úvodní části. Diplomová práce splňuje všechny požadavky zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 61833