MACHALA, J. Struktura a vlastnosti svarového spoje rotoru parní turbíny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Juliš, Martin

Student Jan Machala zpracoval bakalářskou práci na téma "Struktura a vlastnosti svarového spoje rotoru parní turbíny" v rámci řešení jedné z etap projektu MPO. Pracoval zcela samostatně a k řešení přistupoval zodpovědně. Předložená práce obsahuje rozsáhlou literární rešerši svědčící o velmi dobré orientaci studenta v dané problematice. Předloženou bakalářskou práci hodnotím známkou A/výborně a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hutařová, Simona

Bakalářská práce Jana Machaly se zabývá posouzením strukturně-mechanických vlastností svarového spoje rotoru parní turbíny ve stavu po umělé degradaci. V práci je srovnání výsledků měření tvrdosti, mikrotvrdosti a strukturních změn materiálu ve stavu po umělé degradaci se stavem původním. Předložená práce je vypracována v doporučeném rozsahu a v souladu s platnými předpisy VUT v Brně. Práce má logické dělení a srozumitelnou strukturu. Její cíle byly splněny. V práci je celá řada drobných překlepů a jiných formálních nedostatků. Ty ovšem nesnižují celkovou kvalitu práce. Elektronická podoba práce je shodná s tištěnou verzí. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 38921