ČERNOHOUS, J. Vodou rozpustná slévárenská pojiva vytvrzovaná ohřevem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Cupák, Petr

Práce splňuje požadavky a cíle zadání. Student zpracoval poměrně obsažný přehled metod výroby slévárenských jader metodami při kterých se používají fyzikální způsoby vytvrzování jader (konkrétně dehydratací - sušením). Práce je zpracována logicky, přehledně, má dobrou grafickou a stylistickou úpravu. Určitým nedostatkem práce je poměrně malý počet zdrojů, ze kterých je čerpáno. V závěru jsou zhodnoceny výhody a nevýhody zmíněných metod výroby jader z hlediska výrobního i ekologického. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Rusín, Karel

Aktuální téma práce bylo přehledně zpracováno, literatura plně využita včetně citací. Schopnost interpretovat výsledky bude student jistě zvládat až po magisterském studiu. Práce odpovídá požadavkům zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 61758