TEPLÝ, M. Renovace kluzných ploch [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubíček, Jaroslav

Diplomant prokázal schopnost samostatného řešení zadané problematiky návrhu renovace poškozených ploch pomocí tmelů. Samostatně vypracoval návrh, realizaci i samotné zkoušky při opravě renovované plochy i vlastní hodnocení. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vyplašil, Evžen

Práce je srozumitelně a pečlivě vypracovaná, rešeršní část je na vysoké úrovni, diplomant dokázal, že umí pracovat s literárními podklady. Zadání lze říci, že beze zbytku splnil. Dle parametrů, získaných z experimentu opotřebení vybral tu nejodolnější variantu, která navíc vyšla nejlepší i z hlediska nákladů. Testy i dokumentace experimentu jsou na vysoké úrovni. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 61904