ČERMÁK, P. Digitální zpracování analogových signálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Murina, Milan

Student navrhl obvodovou koncepci a dílčí obvody pro digitální zpracování analogových signálů z měřicí cívky zařízení pro měření hysterezních smyček ferromagnetických materiálů. Zadání práce lze považovat za splněné. V úvodní části provedl rozbor základních částí navrhovaného řetězce. V další části poté navrhl obvodové zapojení a na realizovaném vzorku obvodů ověřil funkčnost navržených obvodů. Realizace a oživování funkčního vzorku však bylo poznamenáno jeho malou praktickou zkušeností. K formálnímu zpracování a rozsahu práce nemám připomínky. Při systematičtějším přístupu by mohlo být řešení práce na vyšší úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 41/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 14/20
Formální zpracování práce D 13/20
Využití literatury D 6/10
Navrhovaná známka
C
Body
74

Posudek oponenta

Sedláček, Jiří

Petr Čermák měl ve své práci za úkol navrhnout obvody pro digitální zpracování signálu z měřicí cívky. V úvodní části práce (místy se zbytečně obecnými a nepřesně formulovanými poznatky) provedl rozbor základních bloků navrhovaného řetězce. V další části poté navrhl obvodové zapojení a na realizovaném vzorku obvodů ověřil funkčnost navržených zesilovačů a převodníku. Zadání práce lze považovat za splněné. Předložená práce má vcelku dobrou úroveň, výtku poněkud zasluhuje nižší kvalita obrázků. Práce obsahuje poměrně malý počet chyb tiskového charakteru (např. str.16,18,35,40,53,.), celá řada neobratných formulací však svědčí o značné nezkušenosti autora s publikační činností.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň práce B 40/50
Splnění požadavků zadání B 16/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 14/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 24630