ŠULC, D. Rekonstrukce pohonu vysokotlakého vstřikovacího čerpadla s převodovým poměrem 1,5 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Dundálek, Radim

Student začal pracovat na předložené diplomové práci prakticky na konci zimního semestru posledního ročníku magisterského studia. Tento poměrně krátký časový prostor měl negativní dopad na obsahovou stránku a rozsah zpracování zadaného tématu, kdy některé konstruční aspekty navrženého řešení nebyly zcela dotaženy do konečné podoby. Text rešeršní části práce obsahuje některé faktické chyby (např. na str. 20). V praktické části se vyskytují již zmíněné konstrukční nedostatky (např. upevnění nově navržených ozubených kol na klikovou skříň, jejich uložení či mazání). Rovněž výsledky z MKP anylýzy představené na straně 75 a dále vzbuzují pochybnosti o skutečnosti, zda byl model pro konečněprvkovou analýzu vytvořen korektně. Kladně mohu hodnotit vytvoření vícero variant ozubených soukolí. Práci doporučuji k obhajobě pouze s výše uvedenými výhradami.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Vlastní přínos a originalita E
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou včetně citací C
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
D

Posudek oponenta

Franz, Rudolf

Diplomová práce Bc. Davida Šulce na téma "Rekonstrukce pohonu vysokotlakého vstřikovacího čerpadla s převodovým poměrem 1.5" má rozsah 87 stran textu s tabulkami a výpočty ozubení. V příloze dané práce jsou tři výkresy: A3 – OZUBENĚ KOLO 4, A3 – OZUBENĚ KOLO 4, A3 – OZUBENÉ KOLO 12. V úvodních kapitolách diplomant popisuje typy vstřikovacích čerpadel používaných u vznětových motorů. Diplomant popisuje jednotlivé typy vstřikovacích čerpadel od řadových přes rotační čerpadla až po vysokotlaká čerpadla pro systémy Common Rail. V kapitole dvě jsou popsána použitá vstřikovací čerpadla od různých výrobců spalovacích motorů. K informacím uvedeným v této kapitole je nutné vytknout některé nepřesnosti, až milné informace zvláště co se týká uváděných typů vstřikování (motory firmy Deutz, Zetor) či hodnoty vstřikovacích tlaků (motory Zetor). V kapitole tři je popsáno současné schéma rozvodu motoru Zetor a zároveň v následující kapitole jsou navrhnuty tři varianty možností úpravy rozvodu pro změnu náhonu vstřikovacího čerpadla pro požadovaný převodový poměr 1.5:1. Z navržených variant jsou pro další práce vybrány varianty B a C. Kapitola pět se zabývá výpočtem ozubení pro vybrané varianty řešení. Diplomant pro tyto výpočty použil software Autodesk Investor 2012. U této kapitole je nutno konstatovat, že diplomant vhodně využil možnosti tohoto softwaru, ale bohužel nejsem na základě informací z diplomové práce přesvědčen, zda pochopil problematiku výpočtu rozměrů čelního ozubení se šikmými zuby. Kapitola šest obsahuje pevnostní výpočet ozubení dle normy ISO 6336 pro navrhované varianty a výpočet záběrové tuhosti ozubení. V kapitole 7.2 diplomat provádí výpočet tuhosti disku ozubených kol pomocí MKP softwaru ANSYS. Tato kapitola je zpracována chaoticky a není z tohoto výpočtu jasné co je vlastně výsledkem. V kapitole osm je proveden výpočet zatížení hřídele vloženého kola. Následuje pevnostní výpočet tohoto hřídele. V této kapitole postrádám informaci z jakého materiálu bude hřídel vyroben. Dále zde uvedený předpoklad, že kolo bude na hřídel uloženo s vůlí, to znamená kluzné uložení není podložen žádným kontrolním výpočtem. Mazání tohoto kluzného uložení není v diplomové práci nijak řešeno. Předložená diplomová práce ztrácí v kapitolách zabývajících se výpočtem přehlednost. Co se týká normativního a grafického zpracování ji lze hodnotit na dobré úrovni. Na základě výše uvedeného doporučuji přijmout diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Vlastní přínos a originalita E
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou včetně citací B
D

eVSKP id 61849